Opus yn helpu i roi'r cam cyntaf yn ôl i waith

Dyddiad: 15/01/2018
OpusGwynedd

Helpu pobl yn ôl i waith trwy gael gwared ar y rhwystrau ydi nod cynllun newydd sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd.

Mae tîm Opus newydd y Cyngor, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru, yn mynd ati i helpu pobl 25 oed neu hŷn sydd wedi bod yn ddi-waith ers peth amser yn ôl i waith cyflogedig.

Meddai Anwen Davies, sy’n rheoli cynllun Opus yng Nghyngor Gwynedd: “Yn amlach na pheidio, nid diffyg awydd pobl i weithio ydi’r rhwystr, ond yn hytrach eu bod nhw wedi colli eu hunan hyder, yn wynebu anawsterau wrth chwilio am swydd neu’n teimlo nad oes ganddyn nhw’r sgiliau bellach i geisio am swyddi penodol.

“Dyna pam fod y sgiliau a’r cyngor ymarferol y gall y tîm Opus ei roi mor werthfawr. Wrth helpu dangos sut i roi CV at ei gilydd, rhoi cyngor ar gyfweliadau, helpu trefnu cyfleon gwirfoddoli a hyfforddiant addas, mae’r tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i roi hwb i bobl ar eu taith yn ôl i waith.”

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Ers ei lansio yn gynharach eleni, mae bron i 300 o bobl wedi cael eu cyfeirio at dîm Opus Gwynedd, sy’n gweithio gyda phobl ledled y sir i roi help a chefnogaeth ymarferol i sicrhau bod ganddyn nhw’r sgiliau iawn ar gyfer gwaith cyflogedig tymor hir.

“Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys cymorth un-i-un i greu cynlluniau unigol ac mae’r tîm wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i chwilio am gyfleoedd hyfforddiant i wella sgiliau, yn ogystal â lleoliadau gwirfoddoli i ennill profiad ymarferol.”

Datblygu’r hyder i fynd amdani

Un o’r bobl sydd wedi derbyn cefnogaeth trwy gynllun Opus Cyngor Gwynedd ydi Anthony Evans. Roedd Anthony, sy’n byw yn yng Nghaernarfon, wedi bod yn chwilio am waith ers peth amser cyn derbyn help a chefnogaeth gan dîm Opus Gwynedd.

Pan oedd yn gofalu am ei fam a oedd yn sâl, bu’n rhaid i Anthony roi’r gorau i’w astudiaethau ac i’w ymdrechion i geisio am swyddi. Wedi colli ei fam, cafodd ei adael yn ddigartref a heb waith.

“Roedd hi’n sefyllfa anodd a’r flaenoriaeth imi yn y tymor byr oedd cael hyd i le i fyw cyn y gallwn i chwilio o ddifri am waith,” meddai Anthony, sy’n 29 oed.

“Ond ar ôl gorffen fy ngradd uwch, ro’n i’n cael trafferth i gael hyd i swydd ac roedd yn digalonni rhywun ar ôl tipyn.”

Ar ôl gwirfoddoli yn amgueddfa ac oriel Storiel am dros flwyddyn, roedd yn awyddus iawn i gael swydd barhaol. Dywedodd fod yr help ymarferol wrth lenwi ceisiadau am swyddi yn hwb gwirioneddol iddo.

“Ro’n i’n tueddu i fynd dros ben llestri wrth anfon ceisiadau am swyddi, ond ar ôl trafod efo tîm Opus ro’n i’n gweld yr angen i ddewis y pethau pwysicaf i’w cynnwys. Mae’r help dw i wedi’i gael ganddyn nhw wedi bod yn grêt, ac mae’n ffantastig fod help ar gael i bobl dros 25 oed,” meddai Anthony.

Ers mis Medi, mae Anthony wedi cychwyn ar swydd newydd fel cynorthwyydd cyffredinol yn y llyfrgell gyhoeddus ym Mangor.

“Dw i wrth fy modd yn y llyfrgell. Roedd yr hunan hyder y gwnes i ei ddatblygu efo’r tîm Opus yn  help go iawn a dw i’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth.”

Ydych chi’n 25 neu’n hŷn? Ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd? Mae’n bosib y gallai tîm Opus Gwynedd eich helpu chi’n ôl i waith – am fwy o fanylion neu drafod gydag aelod o dîm Opus Gwynedd, cysylltwch â nhw trwy e-bostio Opus@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 682 730 neu dowch draw i ddiwrnod agored ar y cyd gyda Storiel, Bangor ac asiantaethau eraill ar ddydd Gwener, 19 Ionawr rhwng 11am a 4pm.

LLUN: Anthony Evans wrth ei waith yn Llyfrgell Bangor – a dderbyniodd gymorth gan dîm Opus Gwynedd