Gwobr cenedlaethol i gynllun diogelwch ffordd ym Mhenrhosgarnedd

Dyddiad: 16/01/2018

Garnedd1

Garnedd2

Mae cynllun ar y cyd yn ardal Penrhosgarnedd yng Ngwynedd i annog modurwyr i yrru’n synhwyrol a pharchu gwaith croeswr plant ysgol yn yr ardal wedi ennill cydnabyddiaeth mewn gwobrau diogelwch ffordd cenedlaethol.

Yn dilyn pryderon gan staff, rhieni a disgyblion Ysgol y Garnedd am agwedd rhai modurwyr tuag at groeswr plant ysgol, fe wnaeth tîm Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd benderfynu treialu cynllun lle mae’r croeswr plant ysgol sy’n cynorthwyo disgyblion y Garnedd i groesi’r ffordd ger yr ysgol i wisgo camera corff.

Cafodd y cynllun blaengar – y cyntaf o’i fath yng Nghymru – ei gydnabod yng ngwobrau Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Thrafnidiaeth Cymru. Fe enillodd wobr diogelwch Alun Griffiths.

Ers cyflwyno’r cynllun, mae agwedd modurwyr wedi gwella ac nid oes angen wedi bod i gyfeirio unrhyw achosion ymlaen at yr heddlu.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae’r ffordd yma ym Mhenrhosgarnedd yn gallu bod yn brysur iawn, yn enwedig yn ystod oriau brig. Mae’r gwaith mae croeswyr ffordd yn ei wneud yn hollbwysig felly wrth sicrhau fod plant ysgol yn gallu cyrraedd yr ysgol a cherdded gartref yn saff.

“Mae’r cynllun yma sydd wedi ei ddatblygu ar y cyd gydag Ysgol y Garnedd wedi dangos beth y gellir ei gyflanwi wrth feddwl yn greadigol. Yn wir, mae swyddogion y Cyngor wedi derbyn sawl cais am wybodaeth am yr ymgyrch gan gynghorau eraill ers i ni lansio rai misoedd yn ôl.

“Rydan ni’n falch iawn o’r ffaith fod y cynllun wedi ei gydnabod ar y lefel genedlaethol, ac yn fwy na hynny fod yr ymgyrch wedi arwain at godi ymwybyddiaeth ymhlith modurwyr am yr angen i barchu swyddogion sy’n gwneud gwaith mor bwysig. Llongyfarchiadau i bawb sydd ynghlwm a’r gwaith.”

Dywedodd Dylan Wynn Jones, Rheolwr yng Ngwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd: “Rydan ni’n falch o fod wedi gallu cydweithio efo Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd ac Arwel sy’n gweithio fel croeswr ffordd. Ers i ni gyflwyno’r camera a chodi ymywbyddiaeth am yr ymgyrch, mae’r ymateb wedi bod yn gadarnhaol iawn.

“Ein gobaith ydi na fydd angen i ni orfod gwneud defnydd o’r dechnoleg ac na fydd rhaid i ni basio unrhyw dystiolaeth ymlaen i’r heddlu. Yn y diwedd, gweithio i sicrhau fod plant cynradd yn cerdded i ac o’r ysgol yn saff ydi’r nod, ac mae unrhyw berson synhwyrol yn ddigon rhesymol i ddeall hynny.”

Nododd Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd pan gyflwynwyd y cynllun o ddefnyddio’r camera: “Mae’r sefyllfa wedi bod yn bryder gennym ers peth amser wrth geisio diogelu disgyblion, staff a rhieni wrth iddynt groesi’r ffordd ar ddechrau a diwedd diwrnod ysgol. Mae’r mwyafrif yn parchu Mr Arwel (croeswr ffordd) ac ychydig iawn o yrwyr sydd yn ei anwybyddu a pheryglu ei ddiogelwch a diogelwch y plant a’r rhieni.”

Ychwanegodd Arwel Owen, croeswr plant ysgol ger Ysgol y Garnedd: “Mae’r rhan fwyaf o bobl yn arafu ac yn stopio pan fyddai’n camu i’r lon i helpu’r plant i groesi, ond roedd yna ambell un yn meddwl fod ganddyn nhw’r hawl i anwybyddu a gyrru ymlaen. Yr hyn dwi’n drio ei wneud ydi gwneud yn siwr fod y disgyblion yn croesi’r ffordd yn ddiogel, felly dwi’n gobeithio y bydd y cynllun yma yn ffordd o gael pob car i stopio – diogelwch y plant sy’n bwysig.”

LLUNIAU:

1 – Dylan Wynn Jones o Wasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd yn derbyn gwobr diogelwch Alun Griffiths yng ngwobrau Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Thrafnidiaeth Cymru

2 - Arwel Owen, croeswr plant ysgol a Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd