Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn – cyfle i ddweud eich dweud

Dyddiad: 22/01/2018
Llesiant

Mae pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar Gynllun Llesiant Drafft sy’n anelu i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal.

 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn – sy’n dwyn ynghyd nifer o gyrff statudol yn lleol - wedi rhannu'r ardal gyfan yn 14 o ardaloedd llai ar gyfer Asesiad o Lesiant Lleol. Mae gwaith ymchwil manwl wedi ei gynnal ar bob un o'r 14 ardal er mwyn deall a dysgu mwy am lesiant yr ardaloedd hynny.

 

Mae’r cynllun drafft sydd wedi ei baratoi yn seiliedig ar y gwaith yma ac mae’n ceisio cyflawni newidiadau cadarnhaol i sicrhau’r dyfodol gorau posib i gymunedau ar

draws y ddwy sir yn unol â disgwyliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

Meddai Ffion Johnstone o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy’n Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn:

 

“Ein nod fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ydi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau trigolion gan sicrhau bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i gyflawni uchelgais ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn.

 

“Bydd rol cymunedau lleol yn ganolog wrth gyflawni’r amcanion llesiant sydd wedi eu gosod yn y cynllun. Felly, rydan ni’n awyddus iawn fod barn pobl Gwynedd ac Ynys Môn yn cael ei ymgorffori wrth i ni osod yr amcanion gorau posib er mwyn gallu gwella llesiant ein trigolion.

 

“Byddem felly yn annog trigolion i gymryd y cyfle i fwrw golwg ar y cynllun drafft a chymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried wrth i ni benderfynu ar y cynllun terfynol.”

 

I ddweud eich dweud ar y cynllun, gallwch lenwi’r holiadur ar-lein ar www.llesiantgwyneddamon.org/cy/Cynllun-Llesiant neu mae copïau papur ar gael yng nghanolfannau hamdden a llyfrgelloedd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae’r arolwg ar agor tan 30 Mawrth 2018.