Cyfarfod cadarnhaol gyda Ffermwyr Ifanc Eryri

Dyddiad: 29/01/2018
FfermwyrIfancEryriYoungFarmers

Mae aelodau o Gabinet Cyngor Gwynedd wedi cynnal cyfarfod adeiladol gyda chynrychiolwyr o Ffermwyr Ifanc Eryri gan drafod sut y gall y cyrff gydweithio i’r dyfodol.

Cafwyd trafodaeth cadarnhaol gyda swyddogion Ffermwyr Ifanc Eryri am y sefyllfa ariannol heriol a newidiadau arfaethedig i’r modd mae’r Cyngor yn ariannu’r maes ieuenctid. Roedd y cyfarfod hefyd yn fodd i ystyried pa gymorth ymarferol all y Cyngor ei gynnig i’r mudiad a sut allai’r cyrff gydweithio yn y dyfodol yma yng Ngwynedd.

Dywedodd Tudur Parry, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid a Staffio C.Ff.I Eryri: “Roeddan ni’n falch o gael cyfarfod efo Aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd – roedd o’n gyfarfod adeiladol. Fe gawson ni gyfle drafod, i rannu syniadau am gyfleoedd i gydweithio a sut i symud ymlaen a pharatoi at y dyfodol.

“Fel Mudiad, roeddan ni’n awyddus i’w gwneud hi’n glir ein bod ni yn sylweddoli fod newid yn debygol a’n bod yn barod am yr her. Ar lefel leol, rydym eisoes yn paratoi at y newidiadau drwy symud swyddfa o Glynllifon i swyddfeydd yr NFU yng Nghaernarfon yn ddi dal, a bu i glwb 100 y Mudiad gael hwb a codwyd nifer yr aelodau i 200.”

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Does dim dwywaith fod y Ffermwyr Ifanc a’i aelodau yn gwneud cyfraniad aruthrol ac fel mudiad maent ar dân dros eu cymunedau.

 

“Rydw i’n ddiolchgar tu hwnt i swyddogion lleol y mudiad yn Eryri am fod mor barod i drafod yn agored gyda ni. Fe gawson ni drafodaeth adeiladol wrth ystyried sut y gallwn ni gydweithio i’r dyfodol a gwyntyllu sut gall y Cyngor gynnig cymorth ymarferol iddyn nhw i sicrhau ffyniant cynaliadwy hir-dymor y mudiad yn lleol.

 

“Wrth gwrs, allwn ni ddim anwybyddu’r ffaith fod yr esgid yn gwasgu ar y Cyngor yn ariannol. Mae’r cyllid sydd ar gael i ni i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yma yng Ngwynedd yn lleihau yn sgil toriadau cyffredinol sy’n cael eu gyrru gan Lywodraeth San Steffan. Ond, mae’n amlwg o’r drafodaeth ddiweddar fod y Cyngor a’r mudiad yn Eryri fel ei gilydd yn effro i’r heriau sy’n ein wynebu ac yn barod am yr her.

 

“Mae’r mudiad eisoes wedi rhoi cynlluniau ar waith yn lleol i ymateb i’r heriau ariannol. Yr hyn oedd yn amlwg ar ddiwedd ein cyfarfod oedd ein bod i gyd, y Cyngor a’r Mudiad yn Eryri wedi ymroi i gydweithio a chynnal y deialog i’r dyfodol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet y Cyngor sy’n arwain ar faes Ieuenctid: “Mi fyddwn i’n hoffi diolch i Ffermwyr Ifanc Eryri am y cyfarfod – roedd o’n gyfle da i drafod y maes ieuenctid ac i ystyried sut y byddwn ni’n gallu cydweithio yn y dyfodol.

 

“Dwi’n credu fod cynrychiolwyr y mudiad yn gweld fod yna fawr o opsiwn i ni fel Cyngor ond ail-edrych ar y modd yr ydan ni’n cynnig gwasanaethau ieuenctid yn y dyfodol. Mae’n amlwg o’r sgyrsiau cyson a’r ymgynghoriadau yr ydym wedi eu cynnal dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf fod anghenion a disgwyliadau pobl ifanc yn newid ac mae rhaid i ni addasu i hynny.

 

“Rydw i’n gobeithio fod y mudiad yn gweld ein bod ni fel Cyngor yn agored iawn i barhau i gydweithio gyda nhw i’r dyfodol. Roedd yn gyfarfod adeiladol, ac rydan ni’n y broses o drefnu cyfarfod buan hefyd gyda chynrychiolwyr mudiad y Ffermwyr Ifanc ym Meirionnydd.

 

“Beth bynnag fydd y sefyllfa i’r dyfodol, mi fydd yna gyfleon amlwg ar agor i’r mudiad i gyfrannu at wasanaethau ieuenctid y gallai’r Cyngor fod yn ei gomisiynu i’r dyfodol ac rydan ni’n agored iawn i drafod rheini gyda nhw. ”

 

LLUN: (O’r chwith i dde – rhes ôl) Morgan Parry FUW; Y Cynghorydd, Dilwyn Morgan; Tudur Parry, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid a Staffio C.Ff.I Eryri; Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn; Y Cynghorydd Craig ab Iago; Miriam Williams, Is Gadeirydd CFFI Eryri; (Rhes flawn) Y Cynghorydd Peredur Jenkins; Guto Roberts, Llywydd CFFI Eryri; Y Cynghorydd Mair Rowlands; Dafydd Sion Cadeirydd CFFI Eryri a Gwen Thomas, Cofnodwr y Sir.