Cyfleuster newydd i ddod â buddion i oedolion gydag anableddau dysgu yn Arfon

Dyddiad: 27/01/2017

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o gyhoeddi ei fod wedi sicrhau cyllid i ddatblygu model newydd ar ddarparu gwasanaeth fydd yn elwa oedolion gydag anableddau dysgu wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Arfon.

Bydd arian o Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu ardal y caffi. Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys uwchraddio’r ystafell gymunedol ar y llawr cyntaf i greu cyfleusterau hygyrch ar gyfer defnyddwyr y Gwasanaeth Anabledd Dysgu a fydd yn cynnwys ystafell wlyb gyda hoist trac a mainc newid y gellir addasu ei huchder.

Yn ailagor fis Mai 2017, bydd y caffi yn darparu cyfleoedd profiad gwaith a hyfforddiant i oedolion gydag anableddau dysgu i ddatblygu sgiliau bywyd ymarferol pwysig, ynghyd â darparu gwasanaeth newydd i’r gymuned ehangach. Bydd ystod eang o weithgareddau cymunedol yn cael eu hwyluso gan y caffi, yn seiliedig ar anghenion y gymuned leol. Mae syniadau cychwynnol yn cynnwys grwpiau rhieni a phlant, sesiynau ‘Paned a Sgwrs’, gweithgareddau iechyd a lles ynghyd â clinigau ‘pop-up’ cyngor a gwybodaeth gan asiantaethau.

Bydd Gwasanaeth Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd yn canolbwyntio ar sefydlu’r hyn sy’n bwysig i bob unigolyn drwy ymgysylltu ac eiriolaeth barhaus gyda defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd.

Dywedodd Ceryl Teleri Davies, Uwch Reolwr Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd “Ein gweledigaeth fel Gwasanaeth Anabledd Dysgu ar gyfer y dyfodol yw canolbwyntio ar wneud cynnydd a galluogi er mwyn annog annibyniaeth yr unigolyn.

“Golyga hyn bod y cymorth wedi ei ddylunio i helpu unigolion ganolbwyntio ar eu cryfderau gan eu cynorthwyo i gael sgiliau i fyw yn annibynnol. Byddwn yn cefnogi unigolion gan roi dilyniant eu hanghenion yn ganolog i’r holl ymyraethau fel ein bod yn eu grymuso i fyw bywydau llawn.

“Dros y misoedd nesaf byddwn yn gweithio’n agos gyda defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a staff i ddatblygu’r dewisiadau i sicrhau eu bod yn cwrdd â dyheadau personol pobl ar gyfer y dyfodol, gan flaenoriaethu’r sgyrsiau i ddechrau gyda’r unigolion hynny sydd ar hyn o bryd yn mynychu’r gwasanaeth dydd yn Manton.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer materion Oedolion ac Iechyd: “Fel Cyngor, rydym eisiau galluogi oedolion gydag anableddau dysgu i ddatblygu eu hunanhyder a sgiliau fel y gallent fynd allan i’r byd a byw bywydau llawn. Bydd y cyfleoedd profiad gwaith a’r hyfforddiant a ddarperir yn rhoi cyfle i bobl ddatblygu sgiliau fydd yn amhrisiadwy ar gyfer gwaith ynghyd â’u bywydau personol.

“Rydym yn credu’n gryf y bydd y model cymunedol newydd hwn yn un dewis a fydd o gymorth i ni i gwrdd ag anghenion a disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth ac yn helpu integreiddio bywydau’r unigolion i rhan allweddol o fywyd dydd i ddydd cymdeithas. Bydd yn darparu cyfleoedd i bobl gydag anableddau dysgu i weithio, ynghyd â bod o gymorth i hybu hunanhyder a gwthio ffiniau’r hyn mae unigolion yn sylweddoli y gallent ei gyflawni. Rydym eisiau darparu pecynnau gofal a chymorth personol, unigryw i bobl gydag anableddau dysgu sydd yn cynnwys cyfleoedd i ddysgu a datblygu yn eu cymunedau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach: “Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o’n cyfleusterau. Bydd y model arloesol yma o ddarparu gwasanaeth yn cynnig dewis newydd a chyffrous ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu yn Arfon tra hefyd yn gymorth i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y ganolfan hamdden.

“Mae’r prosiect hwn yn dangos be ellir ei gyflawni drwy ddatblygu syniadau arloesol sydd yn galluogi adrannau gwahanol y Cyngor i gydweithio i ddarparu gwasanaethau. Mae’r dull cyd-gysylltiedig hwn wedi gweld gwasanaethau Hamdden ac Anabledd Dysgu’r Cyngor yn cydweithio i sicrhau y defnydd gorau o adnoddau. Bydd ffrwyth y cydweithio yma yn golygu ailagor caffi yng Nghanolfan Hamdden Arfon tra hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i bobl sicrhau hyfforddiant a chymwysterau yn y maes paratoi bwyd ynghyd â’r buddion cysylltiol o ryngweithio a chymdeithasu gyda ffrindiau, cydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rwy’n edrych ymlaen i’r model newydd yma fod yn weithredol o fis Mai 2017 ymlaen.”