Agoriad swyddogol Ysgol Hafod Lon

Dyddiad: 24/01/2017
YsgolHafodLon2

Rhai o ddisgyblion a staff Ysgol Hafod Lon yn ystod yr agoriad

Agoriad swyddogol Ysgol
Hafod Lon

Mae Ysgol Hafod Lon, sy’n addysgu plant a phobl ifanc âg anghenion dysgu ychwanegol o ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd, wedi ei hagor yn swyddogol gan Alun Davies Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Chadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Eric M Jones.

 Mae’r ysgol sydd wedi ei lleoli ym Mhenrhyndeudraeth yn darparu lle ar gyfer hyd at 100 o blant ac mae’n cymryd lle’r cyn Ysgol Hafod Lon sydd wedi gwasanaethu cenedlaethau o blant o’i cyn-gartref yn Y Ffôr.

 Ariannwyd  yr ysgol gwerth £13 miliwn ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae’r ysgol newydd sy’n chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau darpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn darparu addysg o’r radd flaenaf i ddisgyblion ardaloedd Meirionnydd a Dwyfor o Wynedd, gyda 84 o blant eisoes yn mynychu’r ysgol newydd.

 Dywedodd y Gweinidog: “Mae’n bleser mawr bod yma heddiw i agor yr ysgol yn swyddogol ac i weld canlyniad y buddsoddiad cyfalaf gwerth £13 miliwn.

“Mae’r adnoddau newydd yn wych ac mae’r staff a’r disgyblion yn elwa o beth sydd ar gael yma. Mae’n esiampl o sut mae buddsoddiad o’r fath yn wir gwneud gwahaniaeth. Mae hi’n amlwg yn ysgol sy’n chwarae rhan fawr yn y gymuned.”

 Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet  Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae’r Ysgol Hafod Lon newydd yn tanlinellu ein hymrwymiad i sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Gwynedd yn cael y dechrau gorau posib mewn bywyd ac yn cyflawni eu llawn botensial.

 “Mae Ysgol Hafod Lon yn esiampl wych o’r ymdrech a’r cyd-weithio rhwng Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru, Llywodraethwyr yr ysgol a’r gymuned ehangach i sicrhau’r adnoddau gorau i blant Gwynedd – ac mae’n wych gweld y disgyblion eisoes yn mwynhau ac yn gwneud y gorau o’r adeilad newydd yma.

 “Yn ychwanegol i ddarparu amgylchedd ddysgu fodern ac addas i bwrpas i staff a disgyblion, mae adeilad yr ysgol newydd hefyd yn cwrdd â  safonau uchel o ran dylunio adeiladau cynaliadwy, adeiladu a gweithredu, yn ogystal â pherfformiad amgylcheddol rhagorol."

 Ychwanegodd Donna Roberts, Pennaeth Ysgol Hafod Lon:

Mae’r holl broses hon wedi bod yn brofiad cyffrous iawn i ddisgyblion a staff oherwydd iddynt gael cyfle i weld y safle ar wahanol gyfnodau o’i dylunio a’i hadeiladu. Mae’r plant a’r staff wrth eu boddau yn eu hysgol newydd.  Rwy’n credu’n gryf y bydd disgyblion yn elwa’n fawr o’r adeilad newydd a’r cyfleusterau gwych sy’n cael eu cynnig.”

 Mae'r ysgol newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth modern gyda’r adnoddau diweddaraf, yn ogystal â pwll hydro therapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyraidd, ac ardal chwarae awyr agored a chyfleusterau dysgu yn o gystal â uned breswyl egwyl fer. Mae gardd a chaffi hefyd yn rhan o'r ysgol, gan ddarparu amgylchedd ar gyfer disgyblion hŷn i ddatblygu eu sgiliau menter a busnes.