Diweddariad Ffliw Adar

Dyddiad: 07/10/2022

Ar 5 Medi 2022, derbyniodd Safonau Masnach Cyngor Gwynedd (Iechyd Anifeiliaid) hysbysiad gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) am bresenoldeb ffliw adar pathogenaidd iawn (HPAI) H5N1 ar safle adar caeth yn Arthog, Gwynedd. Cafodd Ardal Amddiffyn 3km a Pharth Gwyliadwriaeth 10km eu datgan o amgylch yr adeiladau heintiedig.

Yn dilyn ymyrraeth cyflym gan APHA a Safonau Masnach Cyngor Gwynedd (Iechyd Anifeiliaid), drwy weithredu gweithgareddau rheoli clefydau oddi fewn y parth diogelu 3km, mae’r parth bellach wedi cael ei godi (ers 30 Medi 2022).  Mae’r parth gwyliadwriaeth 10km fodd bynnag yn parhau yn ei le. Mae rhagor o fanylion am y mesurau yn y parth gwyliadwriaeth ar gael ar:

https://llyw.cymru/datganiad-o-barth-gwarchod-parth-gwyliadwriaeth-ffliw-adar-ger-arthog-gwynedd-cymru

Mae ffliw adar yn debygol o fod yn broblem barhaus o fewn y dyfodol agos, ac o'r herwydd, byddem yn gofyn am ac yn annog unrhyw geidwaid dofednod domestig neu adar cawell i gofrestru eu hadar gyda'r APHA ar:

Dofednod (gan gynnwys adar hela): rheolau a ffurflenni cofrestru - GOV.UK (www.gov.uk)

Drwy gofrestru eich adar, byddwch yn helpu i atal clefydau rhag lledaenu a diogelu'r praidd dofednod cenedlaethol ac yn caniatáu i'r APHA gysylltu â chi os oes achosion o glefyd (fel ffliw adar) yn eich ardal chi.

Fodd bynnag, os byddwch yn profi unrhyw farwolaethau dofednod sydyn ac os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud ag iechyd eich adar yna cysylltwch ag APHA ar 0300 3038268.