Ydych chi'n awyddus dod yn aelod o Fforwm Mynediad Arfon a Dwyfor?

Dyddiad: 13/10/2021
Llwybrau

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan unrhyw un fyddai â diddordeb bod yn aelod o Fforwm Mynediad Arfon a Dwyfor.

Pwrpas y Fforwm ydi cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill am ffyrdd o wella mynediad y cyhoedd i dir yn yr ardal ar gyfer hamdden awyr agored ac i fwynhau’r ardal (y tu allan ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri).

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Fforwm Mynediad lleol yn chwarae rhan bwysig iawn wrth weithio gyda’r Cyngor a’i bartneriaid i wella mynediad i gefn gwlad trwy’r sir. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb dod yn aelod i gyflwyno cais.”

Mae’r Fforwm yn cynnwys rhwng 12 a 20 o aelodau ac yn cyfarfod hyd at bedair gwaith y flwyddyn.

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, e-bostiwch gwynlloydevans@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch Wasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd ar 01341 424430.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Tachwedd 2021.