Llwyddiant LleCHI? Cyfle i rannu'ch barn

Dyddiad: 08/10/2021
Llechi

Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yw’r lleoliad diweddaraf yng Nghymru i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, ar ôl derbyn yr anrhydedd yn sesiwn diweddaraf o Bwyllgor Treftadaeth y Byd. 

Mae'r chwech ardal sy'n rhan o'r safle yn cynnwys tirwedd ac ardaloedd yn Nyffryn Ogwen, Chwarel Dinorwig, Dyffryn Nantlle, Blaenau Ffestiniog, Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor, a ardal Chwarel Bryneglwys yn Abergynolwyn. 

Ochr yn ochr â’r gwaith o ddatblygu enwebiad Safle Treftadaeth y Byd derbyniodd Cyngor Gwynedd nawdd  gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cynllun Lle Arbennig, Cronfa Partneriaeth Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig i gefnogi gweithgareddau a oedd yn cael ei adnabod fel Cynllun ‘LleCHI’.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Trwy’r prosiect LleCHI, fe wnaeth y Cyngor arwain ar brosiect i gynnal gweithgareddau amrywiol. Roedd y rhain yn cynnwys llysgenhadon llechi ifanc, prosiectau celfyddydol yn ein hysgolion, datblygu cynllun dehongli ar gyfer y safle cyfan a gwaith celfyddydol fel murluniau lliwgar a thrawiadol mewn nifer o drefi a phentrefi llechi.

“Roedd LleCHI yn canolbwyntio ar ymgysylltu cymunedol, grymuso lleol, gwella cyrchfannau, adfywio cymunedol a chodi balchder o fewn cymunedau ardal tirwedd llechi gogledd orllewin Cymru fel paratoad i’r dynodiad.

“Efallai eich bod wedi gweld rhai o brosiectau LleCHI wrth grwydro’r ardal neu wedi hyd yn oed cymryd rhan mewn rhai o’r prosiectau? Mae sawl murlun, baneri lliwgar, paneli gwybodaeth, gweithdai a dramâu wedi eu creu a’u cynnal dros y ddwy flynedd diwethaf.

“Rydym yn awyddus i dderbyn eich barn ar effaith Cynllun LleCHI yn ein cymunedau chwarelyddol wrth i’r cynllun ddod i ben eleni. Bydd eich sylwadau yn ddefnyddiol iawn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.” 

Mae’r holiadur ar gyfer trigolion, sefydliadau a busnesau. Bydd  yr wybodaeth yn cael ei ddefnyddio i weld beth yw effaith Cynllun LleCHI ac adnabod unrhyw wersi, a bydd hefyd yn ein helpu i gynllunio i’r dyfodol. 

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch i www.llechi.cymru/cy/arolwgllechi - dyddiad cau yr arolwg ydi 29 Hydref, 2021.