Cystadleuaeth Golff ym Mhorthmadog yn codi arian i elusennau

Dyddiad: 06/10/2021
Golff

Yn ddiweddar fe ddaru rhai o drigolion ifanc Gwynedd gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yr Uchel Siryf yng Nghlwb Golff Porthmadog. Bwriad y diwrnod oedd codi arian ar gyfer yr elusen PACT (Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned) a’r elusen Gwobr Dug Caeredin, sef elusennau'r Uchel Siryf Gwynedd eleni, Gwyn Peredur Owen.

Roedd tîm golff Ieuenctid Gwynedd, a oedd yn cynnwys Tomos Dobson, Jamie Williams a Sïon Endaf Parry, yn un o 14 a gymerodd rhan ar y diwrnod. Noddwyd y tîm gan y Cynghorydd Simon Glyn, Cadeirydd Cyngor Gwynedd gydag Andrew Owen, Gweithiwr Ieuenctid yn cadw llygad barcud ar y sgôr.

Yno ar y diwrnod hefyd oedd criw o wirfoddolwyr ifanc o Ysgol Eifionydd i gynnig help llaw. O dan oruchwyliaeth Nia Rees, Gweithiwr Ieuenctid sydd yn gweithio gyda nhw fel rhan o Wobr Dug Caeredin Ieuenctid Gwynedd, roedd hwn yn gyfle iddynt gael y profiad i wneud gwaith gwirfoddoli yn y gymuned.

Ar ôl cystadleuaeth agos, tîm golff Ieuenctid Gwynedd daeth yn fuddugol. Cafodd y criw o wirfoddolwyr ifanc eu gwobrwyo am eu hymdrechion hefyd, gan gael y profiad o fynychu sesiwn gwers gyda Mark Pilkington, golffiwr proffesiynol yn y clwb.

Meddai Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Simon Glyn: “Mae hyn yn newyddion ardderchog, ac yn haeddu clod mawr. Dwi mor falch o’u llwyddiant a byddaf yn trefnu i’w llongyfarch yn bersonol, maes o law.”

Dywedodd Nia Rees, Gweithiwr Ieuenctid: “Dwi mor falch fod y criw ifanc o Ysgol Eifionydd wedi mwynhau’r profiad o wirfoddoli yn ystod y gystadleuaeth. Yn sicr yr uchafbwynt iddyn nhw oedd mynychu’r sesiwn hyfforddi golff gyda Mark Pilkington.

“Dwi’n amau bod y profiad wedi creu ambell i golffiwr i’r dyfodol!”

Ychwanegodd Andrew Owen, Gweithiwr Ieuenctid: “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Tomos, Jamie a Siôn am gymryd rhan yn y gystadleuaeth ac i’w llongyfarch am ddod yn fuddugol!

“Hoffwn ddiolch yn bersonol hefyd i’r Cynghorydd Simon Glyn am ein noddi ac i alluogi’r bobl ifanc i gael y cyfle gwych yma i gymryd rhan yn y gystadleuaeth - dewis doeth iawn yn y diwedd yn noddi’r enillwyr!”

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych clywed am lwyddiant y gystadleuaeth golff elusennol yma yng nghlwb golff Porthmadog, a bod pobl ifanc yr ardal wedi chwarae rhan bwysig ar y diwrnod. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r gwirfoddolwyr ifanc am eu gwaith caled a dwi’n falch o glywed eu bod nhw wedi mwynhau’r sesiwn dysgu golff wedyn.

“Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r criw tîm Ieuenctid Gwynedd am ennill y gystadleuaeth golff, a oedd yn dipyn o gamp!

“Carwn ddiolch i staff Ieuenctid Gwynedd am eu brwdfrydedd a’u gwaith di-dor yn cefnogi pobl ifanc y sir, ac i Gadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Simon Glyn am noddi tîm Ieuenctid Gwynedd.

“Yn olaf, ar ran Ieuenctid Gwynedd hoffwn ddiolch i’r Uchel Siryf, i Heddlu Gogledd Cymru ac i Glwb Golff Porthmadog am drefnu diwrnod llwyddiannus er budd achosion da a phobl ifanc yr ardal.”

Fe gododd y gystadleuaeth golff elusennol dros £4,000 tuag at yr achosion da.