Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £900,000 mewn cyfleoedd gyrfa

Dyddiad: 18/10/2021

Fel rhan o ymrwymiad Cyngor Gwynedd i sicrhau cyfleoedd gyrfa o ansawdd i bobl leol, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, mae’r awdurdod yn buddsoddi £900,000 yn ei gynllun prentisiaethau dros y blynyddoedd nesaf.

Hyd yma mae nifer o brentisiaid wedi magu sgiliau a dechrau ar yrfa gyda Chyngor Gwynedd ym meysydd fel gofal, peirianneg sifil, TG a rolau gweinyddol.

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i bobl y sir ddechrau eu llwybr gyrfa yn eu cymunedau gan weithio gyda staff profiadol ynghyd a sicrhau cymwysterau perthnasol.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd:

“Fel un o gyflogwyr mwyaf y sir, mae yna gyfrifoldeb ar y Cyngor i sicrhau llwybr gyrfa i bobl Gwynedd sy’n eu galluogi i feithrin sgiliau a datblygu profiad a chymwysterau tra’n gweithio yma  yn eu cymunedau.

“Rydw i mor falch o’r hyn yr ydan ni wedi gallu ei gyflawni hyd yma, gan arwain y ffordd wrth gynnig prentisiaethau o safon, a hynny mewn gweithle lle mae popeth yn digwydd yn naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Yn ogystal a magu profiad yn y gweithle, mae’r prentisiaid yn sicrhau cymwysterau proffesiynol, ac mae deg prentis eisoes wedi llwyddo i sicrhau swyddi parhaol gyda’r Cyngor erbyn hyn.

“Gyda nifer o brentisiaid eisoes wedi elwa ar gychwyn positif ar y llwybr gyrfa, mae’n gyffrous iawn hefyd fod cynlluniau i benodi o leiaf 60 o brentisiaid newydd yn y cyfnod hyd at 2025.

“Rydw i hefyd yn falch ofnadwy fod y cynllun wedi ein galluogi i gynnig cyfleoedd i bobl mewn meysydd newydd sy’n groes i’r stereoteipiau traddodiadol. Mae sawl enghraifft o ferched sydd wedi eu penodi fel prentis, mewn meysydd sydd wedi eu cysylltu yn hanesyddol gyda dynion, fel peirianneg sifil, ac mae yna brentisiaid sy’n ddynion yn gweithio ym meysydd fel gofal.

“Mae ein profiadau ni wedi amlygu fod yna ddiffyg darpariaeth dwyieithog wedi bod yn y ddarpariaeth prentisiaethau yng Nghymru. Rydw i felly yn falch ein bod yn gallu gwneud cyfraniad positif yn y maes yma a’n bod yn parhau i annog partneriaid fel colegau sy’n cydweithio efo ni ar y cynlluniau yma i gynnig y mwyafrif helaeth o’u darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Bydd y Cyngor yn hysbysebu cyfleoedd i ymuno gyda’r awdurdod fel prentis yn fuan. Am y diweddaraf, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau