Parc Gwledig Padarn wedi ei enwi fel un o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Dyddiad: 14/10/2020
Parc Padarn

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Bydd y faner yn hedfan ym Mharc Gweledig Padarn, Llanberis i gydnabod ei gyfleusterau rhagorol i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, ac ymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o ansawdd gwych.

Wedi ei leoli mewn 800 acer yn ardal Llanberis, mae Parc Gwledig Padarn yn cynnig golygfeydd trawiadol, o Lyn Padarn i Gastell Dolbadarn a mynyddoedd Eryri.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi: “Mae’n destun balchder bod Parc Padarn wedi sicrhau’r faner werdd unwaith eto eleni. Mae’r wobr yma’n dangos sut mae Gwynedd yn parhau i gymryd balchder yn y ffaith ein bod gennym y parc hyfryd yma yn y sir.

“Hoffwn ddiolch yn enfawr i staff y parc am eu gwaith caled mewn cyfnod sydd heb os yn un anodd iawn. Hoffwn estyn fy niolch hefyd i’r holl wirfoddolwyr lleol am eu ymroddiad a’u gwaith gwych i helpu cadw’r ardal yn daclus. Diolch yn fawr i chi gyd.”

Mae 224 o barciau a mannau gwyrdd ar draws y wlad wedi cael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd – o barciau gwledig i erddi ffurfiol, i randiroedd, coetir a mynwentydd.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:“Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau.  I lawer ohonom, maent wedi bod yn hafan ar stepen y drws ac o fudd i’n iechyd a’n lles.

“Mae’r 224 o faneri sydd yn hedfan eleni yn dystiolaeth o waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol o dan amgylchiadau heriol iawn.  Hoffwn eu llongyfarch a diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad eithriadol.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Llun: Staff Parc Padarn gyda’r Faner Werdd.