Gwaith yn cychwyn ar gartrefi cyntaf Adran Dai Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 13/10/2020
Pods Segontiwm

Mae gwaith adeiladu yn cychwyn ar gynllun tai newydd arloesol sy'n nodi'r prosiect adeiladau cartrefi cyntaf gan Gyngor Gwynedd ers dros chwarter canrif.

Bydd y datblygiad cyntaf i gael ei wneud gan Adran Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd yn gweld pedair uned eco-gyfeillgar yn cael eu hadeiladu yng Nghaernarfon. Bydd yr unedau a fydd yn gartref i'r rhai sy'n wynebu'r risg o ddigartrefedd yn ein cymunedau yn defnyddio 90% yn llai o ynni na chartrefi traddodiadol.

Bydd yr unedau wedi'u lleoli ar safle hen adeilad Ysgol Pendalar yn ardal Segontium yng Nghaernarfon. Mae’r dyluniad yn seiliedig ar egwyddorion ‘passivhaus’ a fydd yn golygu y bydd yr adeiladau’n creu eu hynni eu hunain, gan gadw costau’n isel i denantiaid.

Dywedodd Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Craig ab Iago:

“Mae to uwch ein pennau yn rhywbeth y mae’r mwyafrif ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Yn anffodus serch hynny, mae prisiau tai, rhestrau aros tai cymdeithasol sy’n cynyddu a diffyg cartrefi addas yn golygu bod yr hyn a ddylai fod yn hawl ddynol sylfaenol yn freuddwyd bell i lawer o bobl leol.

“Mae hyn yn annheg, mae’n annerbyniol ac mae’n rhywbeth y mae Cyngor Gwynedd yn benderfynol o’i unioni. Rydym yn gosod ffocws newydd ar ddarparu cyflenwad o dai fforddiadwy a chynaliadwy i bobl leol am y blynyddoedd i ddod.

“Er mwyn helpu i gyflawni’r agenda bwysig hon, mae’r Cyngor wedi sefydlu Adran Tai ac Eiddo dynodedig newydd a fydd yn helpu i yrru’r gwaith o greu cartrefi newydd i drigolion Gwynedd yn ei flaen.

“Rwy’n falch iawn o weld y prosiect arloesol hwn yng Nghaernarfon yn cychwyn. Dyma'r cyntaf o'r hyn y gobeithiwn fydd nifer o ddatblygiadau tai cynaliadwy y byddwn yn eu gweld yn y dyfodol agos.

“Mae hwn yn gynllun cyffrous ac rwy’n falch o waith staff tai’r Cyngor sydd wedi datblygu’r model arloesol hwn. Mae'n tanlinellu ein hawydd i sicrhau ystod o dai fforddiadwy sy'n gost isel i'w cynnal ar gyfer tenantiaid.

“Os ydym yn mynd i sicrhau cymunedau cryf a hyfyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, mae cyflenwad da o dai yn hanfodol. Dyna pam rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bobl fynediad i gartrefi diogel, fforddiadwy a chynaliadwy yma yng Ngwynedd.

“Fel sy’n wir gyda’r unedau eco-gyfeillgar yma yng Nghaernarfon, mae’n rhaid i ni fod yn arloesol yn ein dull ac ystyried pa fesurau rhagweithiol y mae angen i ni eu cymryd. Mae hyn yn cynnwys adeiladu tai ein hunain i helpu i ateb y galw, ynghyd â gweithio'n agos gyda'n partneriaid mewn cymdeithasau tai i sicrhau cyflenwad fforddiadwy o gartrefi i bobl Gwynedd.

 

 

“Fel mae’r prosiecy yma yn ei ddangos, bydd y Cyngor yn gosod pwyslais sylweddol ar yr angen i unrhyw dai newydd mae’n adeiladu i fod mor eco-gyfeillgar â phosib.”

 

 

LLUN: Gareth Moriarty Owen, Arweinydd Tim Grantiau a Phrosiectau Tai Cyngor Gwynedd a’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd.