Galw am Fwy o Ofalwyr yng Ngwynedd

Dyddiad: 27/10/2020

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo dros £700,000 i gyflogi mwy o ofalwyr i gefnogi pobl fregus yn y sir dros y misoedd nesaf.

Yn sgil pandemig Covid-19 mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd llawer mwy o alw am wasanaethau iechyd a gofal yng nghymunedau Gwynedd, ac am gychwyn ymgyrch Galw Gofalwyr i recriwtio mwy o staff i’r maes.

Yn nghyfarfod diwethaf Cabinet Cyngor Gwynedd clywodd cynghorwyr fod darparwyr gofal y sir wedi ymdopi’n rhyfeddol hyd yma. Ond gydag ail don ar y gorwel bydd gwasanaethau gofal cartref, cartrefi preswyl, a chefnogaeth i unigolion ag anableddau dysgu yn dod o dan cryn bwysau dros y misoedd i ddod.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd sydd hefyd yn Aelod Cabinet am faes Gofal: “Rydym fel Cyngor wedi penderfynu clustnodi mwy o arian nag arfer ar gyfer y sector gofal yn y sir er mwyn ymateb i gynnydd anochel mewn galw am wasanaeth gofal cymdeithasol.

“Ein prif gonsyrn ydi diogelu pobl Gwynedd, gwarchod ein staff, a llenwi bylchau staffio sy’n ymddangos o ganlyniad i Covid-19.”

Mae’r Cyngor yn lansio ymgyrch sy’n anelu i recriwtio dwsinau o weithwyr newydd i’r maes, yn rhan amser ac yn llawn amser dros yr wythnosau nesaf.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig: “Bydd yr ymgyrch Galw Gofalwyr yn targedu unigolion sydd yn awyddus i wneud gwahaniaeth, cefnogi pobl yn eu cymunedau, newid neu ddatblygu gyrfa yn y maes iechyd a gofal, neu gamu mlaen i helpu mewn cyfnod o argyfwng.

“Mae hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i lawer, gyda nifer cynyddol o bobl yn wynebu lleihad yn eu hincwm neu’n cael eu gwneud yn ddi-waith.

“Gallai troi at yrfa yn y maes dros dro, neu’n fwy parhaol yn y sector iechyd a gofal, fod yn cynnig atebion i ni fel Cyngor, ac i ddynion a merched yng Ngwynedd sydd mewn sefyllfa ansicr ar hyn o bryd. Y cymhwyster pwysicaf ydi diddordeb mewn pobl ac awydd i helpu a gwneud gwahaniaeth yn eu hardal leol.”

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig hyfforddiant, telerau gwaith da ac oriau cyson, a’r cyfle i helpu trigolion bregus y sir i fyw bywydau mor llawn a phosib. Bydd gwaith llawn amser a rhan amser ar gael gyda chyfleon i gychwyn yn syth.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn swydd yn y maes gofal gyda Chyngor Gwynedd gysylltu â Gill neu Elen am sgwrs ar 07384876908 neu e-bostio: gofalu@gwynedd.llyw.cymru

LLUNIAU: Staff Cyngor Gwynedd sydd wedi gweithio mor gale di ofalu am drigolion mwyaf bregus y sir yn ystod y misoedd diwethaf