Datganiad gan Safonau Masnach Cymru: Rhybudd TSW i Ddefnyddwyr Cymru wrth i Lywodraeth y DU lansio Grant Cartrefi Gwyrdd

Dyddiad: 16/10/2020
saf mas

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio Defnyddwyr yng Nghymru i fod yn wyliadwrus yn erbyn sgamwyr yn edrych i fanteisio ar Grant Cartrefi Gwyrdd sydd newydd ei lansio gan Lywodraeth y DU.  Er mai dim ond yn Lloegr y mae'r grant ar gael, mae pryderon fydd sgamwyr a masnachwyr diegwyddor yn defnyddio'r cynllun hwn i gyflawni twyll yng Nghymru fel y gwelwyd flynyddoedd yn flaenorol gyda chynlluniau gwella cartrefi gwyrddach yn cael eu lansio gan Lywodraeth y DU.

Mae'r Grant Cartrefi Gwyrdd yn fenter i annog perchnogion tai i fuddsoddi arian i wella effeithlonrwydd ynni eu heiddo a darparu taleb o dan y grant.  Rhaid defnyddio'r daleb i osod prif fesur a fydd naill ai'n cynnig inswleiddio a / neu wresogi carbon isel. Fodd bynnag, ar ôl i o leiaf un mesur sylfaenol gael ei osod, yna gellir defnyddio taleb i helpu i dalu cost rhestr o fesurau eilaidd fel gwydro dwbl neu driphlyg, mesurau atal drafftiau a drysau ynni effeithlon.

Dim ond masnachwyr cymeradwy sydd wedi ei sgrwtineiddio o dan y cynllu craffu i gario allan y fath waith sydd i wneud gwaith o'r fath.

Mae Safonau Masnach Cymru yn poeni y bydd y cynllun yn cael ei ddefnyddio a'i hyrwyddo gan fasnachwyr twyllodrus, pobl sy'n galw’n ddiwahoddiad yng Nghymru naill ai dros y ffôn neu ar stepen y drws, gan honni fod y preswylydd yn gymwys ar gyfer y cynllun, pan mewn gwirionedd dim ond os ydych chi'n byw yn Lloegr y mae ar gael.

Ymhlith y pryderon ynghylch y Grant Cartref Gwyrdd mae y canlynol yn ogystal ac eraill:

• Bydd masnachwyr twyllodrus yn cysylltu â thrigolion Cymru naill ai dros y ffôn neu ar stepen y drws yn hysbysu ei bod yn gymwys i gael y grant, pan nad ydyn nhw

• Bydd trigolion Cymru yn talu am wasanaeth i sefydlu grant nad ydyn nhw'n gymwys i'w gael

• Bydd trigolion Cymru yn talu blaendaliadau am y gwaith ac yn sicrhau'r grant pan nad yw hyn yn

ofyniad

• Bydd masnachwyr yn gwneud honiadau ffug eu bod yn gallu ymgymryd â'r gwaith o dan y

cynllun

 

Os bydd unrhyw fasnachwr yn cynnig y cynllun i breswylydd sy'n byw yng Nghymru, bydd yn dwyllodrus gan nad yw Grant Cartrefi Gwyrdd Llywodraeth y DU ar gael yng Nghymru.

 

Dywedodd Chris Hill, Swyddog Arweiniol Safonau Masnach Cymru ar gyfer Masnachu Teg:

“Os bydd rhywun sy'n cynnig grant i chi o dan y cynllun yn cysylltu â chi, yna rydyn ni’n

argymell eich bod yn ei riportio i'r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 2231133. "

 

Er mai dim ond yn Lloegr y mae'r Grant Cartrefi Gwyrdd ar gael, mae ffynonellau amgen o

gymorth ar gael ar gyfer gwella cartrefi i arbed ynni yng Nghymru.

 

Os ydych chi'n cael trafferth cadw'ch cartref yn gynnes neu yn ei ffeindio’n anodd i ymdopi â'ch biliau ynni, mae'r cynllun ‘Nest’ yn cynnig ystod o gyngor diduedd am ddim ac, os ydych chi'n gymwys, pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim, megis, boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Ffoniwch 0808 808 2244 neu ewch i www.nest.gov.uk i ddarganfod mwy.