Cyngor Gwynedd yn nodi Mis Hanes Pobl Dduon 2020

Dyddiad: 06/10/2020
BHMWales_Logo-1024x379

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon 2020 trwy alw ar drigolion lleol i rannu eu straeon am sut mae pobl ddu wedi gwneud eu marc ar gymdeithas Gwynedd mewn gwahanol ffyrdd dros y blynyddoedd.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon wedi cael ei ddathlu yng Nghymru a ledled y DU am fwy na 30 mlynedd fel ffordd o gydnabod a dathlu cyfraniad pobl ddu i bob agwedd o’n diwylliant a'n cymdeithas.

Eleni, mae hanes a chyfraniad pobl ddu i gymdeithas Cymru a’r DU yn cael ei drafod yn fwy nag erioed o’r blaen. Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i sicrhau bod hanes pobl dduon yn rhywbeth yr ydym i gyd yn fwy ymwybodol ac yn cymryd balchder ynddo hyn allan.

Mae’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod Cabinet sy'n arwain ar faterion amrywiaeth ar Gyngor Gwynedd,  yn tanlinellu pwysigrwydd sicrhau bod digwyddiadau 2020 yn aros yn y cof ac yn gatalydd i fel bo hanes pobl ddu yng Ngwynedd yn cael ei rannu a'i ddathlu.

Meddai: “Mae eleni wedi bod yn drobwynt. Mae'n frawychus ei fod wedi cymryd marwolaeth ofnadwy George Floyd yn nwylo swyddogion Heddlu Minneapolis i lawer sylweddoli'r hiliaeth systemig a'r diffyg cynrychiolaeth y mae pobl ddu yn eu hwynebu heddiw.

“Os ydych chi'n crafu o dan wyneb unrhyw gymuned, fe welwch hiliaeth a cham-wahaniaethu a ‘dyw Gwynedd ddim gwahanol. Rydym yn gweld achosion o hiliaeth ar garreg ein drws ac yn anffodus dyma realiti bywyd bob dydd i rai pobl. Mae pandemig Covid-19 hefyd wedi tynnu sylw at annhegwch ein cymdeithas wrth i rai pobl ddioddef yr effeithiau yn fwy nag eraill.

“Mae pobl o bob ethnigrwydd, cefndir a diwylliant wedi ymgartrefu yng Ngwynedd ers canrifoedd, ond ychydig iawn am eu bywydau sydd wedi ei gofnodi neu ei gydnabod yn ein llyfrau hanes. Fel y mae rhannau eraill o'r DU yn ei wneud, rydym am wneud yn iawn am hyn a gobeithio y bydd y fenter hon yn gam tuag at fedru cael trosolwg tecach o fywyd yng Ngwynedd. Rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan y penderfyniad i ddathlu bywydau ffigyrau Cymraeg du ysbrydoledig, er enghraifft y brifathrawes Betty Campbell. Yn yr un modd, mi fyddwn wrth fy modd cael dysgu am bobl ddu sydd wedi gwneud argraff yma yng Ngwynedd.

“Efallai bod y ganran o bobl ddu neu leiafrifoedd ethnig yma yng Ngwynedd yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol ond nid yw hyn yn cyfiawnhau bod llawer yn anymwybodol o’r amrywiaeth o fewn ein hanes.”

Gan ddechrau gyda Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref ac yn parhau drwy’r flwyddyn, mae’r Cyngor yn gofyn i bobl anfon eu straeon ysbrydoledig, lluniau ac atgofion am bobl ddu - ac o gymunedau lleiafrif ethnig eraill - sydd wedi cyfoethogi ein cymunedau mewn sawl ffordd. Bydd y rhain yn cael eu coladu’n electronig ac yn cael eu cadw fel sylfaen ar gyfer mentrau yn y dyfodol i ddathlu amrywiaeth Gwynedd.

I gyfrannu eich meddyliau, atgofion neu straeon i'r casgliad, anfonwch nhw at cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru neu cysylltwch â ni trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.