Cyfyngiadau Coronafeirws newydd yn cael eu cyflwyno ym Mangor

Dyddiad: 10/10/2020
Yn dilyn cynnydd sylweddol yn achosion Covid-19 ym Mangor dros y dyddiau diwethaf, bydd cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno yn y ddinas o 6pm heno (dydd Sadwrn, 10 Hydref).

Bydd y cyfyngiadau parth Diogelu Iechyd Bangor yn golygu y bydd angen i bobl sy’n byw o fewn y ddinas:

  • osgoi teithio i mewn ac allan o Fangor heb reswm dilys i wneud hynny, er enghraifft teithio i’r gwaith os na ellir gweithio o gartref, teithio ar gyfer addysg neu i fynychu apwyntiad meddygol;
  • dim ond cyfarfod pobl eraill nad ydynt yn rhannu cartref â nhw allan yn yr awyr agored. Nid oes hawl ffurfio na bod yn rhan o aelwyd estynedig (neu ‘swigen’ neu ‘bybl’ fel y cyfeirir atynt).

Bydd siopau Bangor – yn cynnwys y parc man-werthu ac archfarchnad Tesco ar hyd Ffordd Caernarfon – yn parhau ar agor ar gyfer trigolion y ddinas a bydd modd i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr i deithio i mewn ac allan o Barth Bangor i fynychu ysgol, coleg neu brifysgol.

Ni fydd modd i drigolion eraill gweddill Gwynedd neu du hwnt fynychu Bangor heb reswm dilys megis teithio ar gyfer gwaith i rheini nad yw’n bosib gweithio gartref neu i fynychu apwyntiad meddygol.

Am y tro, dylai pobl sy’n byw y tu allan i Fangor wneud pob ymdrech i osgoi ymweld â’r ddinas yn cynnwys yr ardaloedd man-werthu ar y cyrion, a dim ond gwneud hynny os ydynt yn prynu eitemau hanfodol ac nad oes dewis rhesymol arall heblaw am ddefnyddio siopau ym Mharth Iechyd Bangor. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddai disgwyl bod dewisiadau eraill ar gael, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ychydig ymhellach nag arfer. Bydd arwyddion i atgoffa’r cyhoedd o’r cyfyngiadau yn cael eu gosod ar yr holl brif ffyrdd i fewn i’r ddinas.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

“Rydym yn deall a chefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r cyfyngiadau dros dro yma ym Mangor, ac rydym yn erfyn ar drigolion y ddinas i ddilyn y rheolau newydd yn llawn. Trwy wneud hynny, byddant yn helpu i arafu’r cynnydd sydyn mewn achosion positif, yn torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn diogelu trigolion Bangor yn ogystal â’r gymuned ehangach yma yng Ngwynedd.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi y bydd hyn yn cael effaith ar bobl a busnesau'r ddinas. Ond rydym hefyd yn glir mai trwy gymryd y camau yma rwan, y gobaith yw y byddwn yn gallu osgoi mesurau llymach fyddai’n aflonyddu mwy ar fywydau pobl yn hwyrach ymlaen a dod a normalrwydd yn ôl i Fangor cyn gynted â phosib.”

Er bod y mesurau yng Ngwynedd wedi eu cyfyngu i ddinas Bangor ar hyn o bryd, mae’r Cynghorydd Siencyn yn erfyn ar holl drigolion Gwynedd i ddilyn canllawiau clir Llywodraeth Cymru er mwyn rheoli’r cynnydd sylweddol sydd wedi ei weld mewn achosion Covid-19 mewn ardaloedd eraill o’r sir.

Ychwanegodd y Cynghorydd Siencyn:

“Yn gynharach heddiw, fe wnes i gyfarfod gyda’r Prif Weinidog, y Gweinidog Iechyd ac arbenigwyr iechyd cyhoeddus i drafod y sefyllfa ehangach yr ydym yn ei wynebu yng Ngwynedd.

“Yn dilyn y cyfarfod yma, mae’r Prif Weinidog wedi cadarnhau na fydd unrhyw gamau ychwanegol yn cael eu cymryd i gyflwyno cyfyngiadau lleol ar hyn o bryd yng Ngwynedd y tu hwnt i’r cyfyngiadau lleol fydd yn dod i rym ym Mangor am 6pm heno.

“Er hyn, mae’r sefyllfa yr ydym yn ei wynebu yn cael ei fonitro yn ddyddiol.

“Yn syml, does dim lle i’r un o drigolion Gwynedd i laesu dwylo. Rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan fel unigolion i ddilyn canllawiau cenedlaethol Covid-19 i ddiogelu ein hunain, ein hanwyliaid a’r gymuned ehangach.”

Gall trigolion Bangor wirio os ydi eu cyfeiriad yn rhan o Barth Diogelu Iechyd Bangor wrth ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/ParthBangor a nodi eu cod-post i wiriwr syml.

Mae manylion llawn am y cyfyngiadau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin, ar gael ar https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol .