Cyfyngiadau Coronafeirws lleol newydd ar gyfer Bangor

Dyddiad: 09/10/2020

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn achosion Covid-19 ym Mangor dros y dyddiau diwethaf, bydd cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno i'r ddinas o 6pm ar ddydd Sadwrn, 10 Hydref.

Dros y saith niwrnod diwethaf, gwelwyd cynnydd yn y nifer o achosion Covid-19 positif yng Ngwynedd. Mae oddeutu dau o bob tri o rhain yn ardal dinas Bangor ac mae swyddogion iechyd cyhoeddus lleol yn rhagweld y bydd y niferoedd yn parhau i godi dros yr wythnos nesaf.

Mae’r cyfyngiadau ‘parth diogelu iechyd’ yn golygu fod y bydd rhaid i bobl sy’n byw o fewn ardal dinas Bangor:

  • osgoi teithio i mewn ac allan o Fangor heb reswm dilys i wneud hynny, er enghraifft teithio i’r gwaith os na ellir gweithio o gartref, teithio ar gyfer addysg neu i fynd i apwyntiad meddygol;
  • dim ond cwrdd ac eraill nad ydynt yn rhannu cartref a nhw allan yn yr awyr agored. Nid oes hawl ffurfio, na bod yn rhan o, gartref estynedig (neu ‘swigen’ neu ‘bybl’ fel y cyfeirir atynt)

Ni fydd preswylwyr sy'n byw yng ngweddill Gwynedd neu mewn ardaloedd eraill o’r wlad yn cael teithio i fewn i Fangor heb reswm dilys, megis teithio ar gyfer gwaith os na ellir gweithio o gartref, neu i fynd i apwyntiad meddygol. Bydd disgyblion a myfyrwyr yn cael teithio i mewn ac allan o Barth Diogelu Iechyd Bangor i fynd i'w hysgol, coleg neu brifysgol.

Bydd siopau Bangor ar agor ar gyfer trigolion Bangor, gan gynnwys y parc man-werthu ac archfarchnad Tesco ar Ffordd Caernarfon. Dylai pobl sy’n byw y tu allan i’r ddinas wneud pob ymdrech i osgoi ymweld â siopau Bangor yn cynnwys yr ardaloedd man-werthu ar gyrion y ddinas, am y tro, a dim ond ymweld os ydynt yn prynu eitemau hanfodol ac nad oes dewis rhesymol arall heblaw am ddefnyddio siopau ym Mharth Iechyd Bangor. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddem yn disgwyl bod dewisiadau eraill ar gael, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ychydig ymhellach nag arfer. Bydd arwyddion i atgoffa’r cyhoedd o’r cyfyngiadau yn cael eu gosod ar yr holl brif ffyrdd i fewn i’r ddinas.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Mae Cyngor Gwynedd a’n partneriaid yn gyfan gwbl gefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfyngiadau dros dro ym Mangor. Bydd gweithredu rŵan yn helpu i arafu’r cynnydd sydyn mewn achosion positif yn y ddinas, yn torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn diogelu trigolion Bangor yn ogystal â’r gymuned ehangach yma yng Ngwynedd.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi y bydd y cyhoeddiad yma yn cael effaith ar bobl ac ar fusnesau'r ddinas. Ond trwy gymryd y camau hyn rŵan, y gobaith yw y byddwn yn gallu osgoi mesurau llymach fyddai’n aflonyddu mwy ar fywydau pobl yn hwyrach ymlaen. Ein gobaith yw i ddod a normalrwydd yn ôl i Fangor cyn gynted â phosib.

“Er bod y mesurau hyn yn gyfyngedig i Fangor ar hyn o bryd oherwydd y cynnydd cyflym mewn achosion yn y ddinas, nid oes lle i drigolion mewn ardaloedd eraill o Wynedd laesu dwylo.

“Rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan wrth ddilyn canllawiau cenedlaethol Covid-19 i amddiffyn ein hunain, ein hanwyliaid a’r gymuned ehangach. Trwy wneud hynny, gobeithiwn allu osgoi'r angen am fesurau tebyg i weddill y sir.”

Meddai Dr Robin Howe, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer ymateb i’r Coronafeirws ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Fu hi erioed cyn bwysiced i bawb sy’n byw ym Mangor i ddilyn cyngor ac arweiniad yr holl asiantaethau sy’n gyfrifol am reoli’r sefyllfa hon, sy’n datblygu drwy’r adeg.

“Rwy’n erfyn arnoch i ymddiried ynom, i ymddiried yn ein negeseuon a phan rydym yn cyfathrebu â chi. Gall arbed bywydau.

“Rydym yn ymwybodol fod cam-wybodaeth yn cylchredeg yn gyhoeddus. Felly os gwelwch yn dda defnyddiwch ffynonellau gwybodaeth y gellir ymddiried ynddyn nhw yn unig, sef yr awdurdod lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y bwrdd iechyd lleol a Llywodraeth Cymru.”

Bydd cyfyngiadau Parth Diogelu Iechyd Bangor yn weithredol o 6pm ar ddydd Sadwrn,10 Hydref a bydd mewn grym yn y wardiau canlynol o Fangor: Dewi, Glyder, Hendre, Menai, Deiniol, Marchog, Garth ac Hirael. Bydd pobl leol yn gallu gweld os yw eu cyfeiriad yn dod o fewn Parth Diogelu Iechyd Bangor trwy ddefnyddio gwiriwr cod post syml ar wefan Cyngor Gwynedd yn fuan.

Mae gofyn i bawb, os ydynt yn byw ym Mangor neu mewn rhan arall o Wynedd, barhau i ddilyn y canllawiau cenedlaethol er mwyn atal lledaeniad y feirws, gan gynnwys:

  • cadw pellter cymdeithasol bob amser
  • aros gartref os ydych chi neu unrhyw un o’ch aelwyd yn datblygu symptomau
  • os ydych chi'n datblygu symptomau, trefnwch i gael prawf
  • os bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi, dilynwch eu cyngor a hunan-ynysu os oes angen
  • gweithio o gartref pryd bynnag y bo hynny'n bosib
  • osgoi rhannu ceir
  • gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd pan byddwch dan do mewn mannau cyhoeddus
  • golchi dwylo'n rheolaidd.

Bydd manylion llawn am y cyfyngiadau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin, ar gael ar https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol yn fuan.