Cronfa Cyfyngiadau Busnes Llywodraeth Cymru - agor i geisiadau 28/10/20

Dyddiad: 28/10/2020
Annog busnesau Gwynedd i gofrestru rhag colli allan

Mae Cyngor Gwynedd yn annog busnesau’r sir i gofrestru ar gyfer cymorth ariannol Llywodraeth Cymru sydd ar gael i helpu cwmnïau sydd wedi’u heffeithio gan y cyfnod clo byr presennol.

Bydd y cyllid yn darparu cymorth i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol oherwydd y cyfnod clo cenedlaethol sydd yn ei le yng Nghymru rhwng 23 Hydref a 9 Tachwedd 2020.

Bydd y gronfa yn agored i geisiadau ar 28 Hydref a bydd yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd:

“Bydd y gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau tan 5pm ar 20 Tachwedd oni bai ei bod wedi’i hymrwymo’n llawn cyn hynny. Felly mae'n hanfodol bod busnesau Gwynedd yn cofrestru ar gyfer y gefnogaeth y mae ganddyn nhw hawl iddo ar unwaith gan ei bod yn cael ei weinyddu ar sail y cyntaf i'r felin.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn deall fod y gymuned fusnes yn wynebu cyfnod heriol ar hyn o bryd. Felly mae'n bwysig iawn bod cwmnïau yn cofrestru i dderbyn y gefnogaeth ariannol yma gan Lywodraeth Cymru - ac i wneud hynny cyn gynted â phosib.

“Os ydych yn rhedeg busnes yng Ngwynedd, hoffwn eich annog i sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno â bwletin busnes rheolaidd sy'n tynnu sylw at y datblygiadau diweddaraf. Gallwch gofrestru i dderbyn y cylchlythyr ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19

Bwriad cronfa Llywodraeth Cymru ydi cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi goblygiadau'r cyfyngiadau presennol. Bydd yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau Lleol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/y-gronfa-i-fusnesau-dan-gyfyngiadau-symud

Gellir ceisio am gymorth ariannol pellach trwy drydydd cam Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru a agorodd hefyd ar 28 Hydref. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3/cy