Cip ar waith Cyngor Gwynedd dros y flwyddyn ddiwethaf

Dyddiad: 23/10/2020

Cyhoeddwyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd ar gyfer y flwyddyn 2019/20 ac mae’r Cyngor yn falch fod y ddogfen yn cadarnhau fod y Cyngor yn parhau i gyflawni gwaith da dros drigolion y sir, a hynny er gwaethaf heriau ariannol, ac ar gychwyn y pandemig Coronafirws.

Mae copi llawn o’r adroddiad ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20 ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/Perfformiad ac mae copi papur ar gael drwy gysylltu â’r Cyngor ar 01766 771000 a bydd swyddogion yn trefnu i anfon copi trwy’r post.

Bydd modd i’r cyhoedd ddarllen copi yn eu llyfrgelloedd lleol. Ond yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau cyfnod atal byr cenedlaethol Covid-19, bydd llyfrgelloedd y sir ar gau rhwng 23 Hydref a 9 Tachwedd. Dylai pobl sy’n dymuno trefnu apwyntiad i ddarllen copi papur neu gopi digidol yn eu llyfrgell wedi iddyn ail-agor fynd www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell i drefnu hyn

Rhai o uchafbwyntiau adroddiad eleni yw:

  • Yr amgylchedd – Mae Cyngor Gwynedd yn parhau i ymrwymo i amddiffyn ein hamgylchedd ac osgoi creu problemau i genedlaethau’r dyfodol. Yn benodol, mae’r Cyngor wedi cyrraedd a phasio’r targed statudol o 64% o wastraff yn cael ei ailgylchu, a bellach mae 64.74% o wastraff o gartrefi Gwynedd yn cael ei ailgylchu, ei ailddefnyddio neu ei gompostio.
  • Cartrefi i bobl leol – Yn ystod y flwyddyn a fu mae’r Cyngor wedi sefydlu Adran Tai ac Eiddo newydd fydd yn blaenoriaethu’r gwaith; a thrwy Strategaeth Cartrefi i Bobl Gwynedd 2019-24 mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy a’r opsiynau cartrefu fydd ar gael i bobl Gwynedd.
  • Gofal – Dros y flwyddyn ddiwethaf mae unedau dementia newydd wedi agor yn Nefyn a Bangor, yn ogystal ag uned gofal ysbaid newydd i oedolion ag anableddau dysgu ym Mhwllheli. Mae hyn yn rhan o gynllun sydd wedi bod ar waith ers rhai blynyddoedd i ddatblygu darpariaethau arbenigol yn ein cartrefi gofal.
  • Addysg – Gwelwyd penllanw buddsoddiad sylweddol mewn adnodd addysgiadol yn ardal Y Bala a Phenllyn gydag Ysgol Godre’r Berwyn yn agor ym mis Medi 2019.
  • Gwaith – Mae Cyngor Gwynedd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i helpu hyfforddi pobl leol, a buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus i’r dyfodol, drwy gynnig cynlluniau prentisiaeth mewn nifer o feysydd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ymunodd 17 prentis newydd â gweithlu’r Cyngor, gan gynnwys gwaith peirianneg a gwasanaethau gofal.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Rydw i’n hynod falch o’r adroddiad hwn sy’n rhoi cip o waith y Cyngor dros y flwyddyn ddiwethaf  - mae’n dangos y dasg a’r ymdrech sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl leol; ac mae hefyd yn amlygu lle gallwn ddysgu a newid ein trefniadau i’r dyfodol er lles ein cymunedau.

“Yr her gyson i ni mewn llywodraeth leol ydi ein cyllidebau sy’n crebachu ond eto mae’r galw am wasanaethau yn cynyddu. Ond er gwaethaf hyn, diolch i reolaeth ariannol gadarn a gwaith clodwiw ein staff, rydw i’n hyderus ein bod yn gallu parhau i ateb anghenion ein cymunedau.

“Allwn ni ddim meddwl am y flwyddyn a fu heb gyfeirio at effeithiau pandemig Coronafirws ar Wynedd. Mae ymdrechion staff y Cyngor nid yn unig i gynnal gwasanaethau arferol ond hefyd i ymateb i’r sefyllfa a chreu gwasanaethau o’r newydd wedi bod yn arwrol.

“O edrych ar yr adroddiad yma sy’n crisialu holl waith y Cyngor dros y 12 mis diwethaf, diolchaf i’n holl staff am eu gwaith caled – a hynny dan amgylchiadau dyrys ar brydiau. Edrychaf ymlaen i weld yr awdurdod yn adeiladu ar y seiliau cadarn hyn yn y flwyddyn nesaf.”