Cais i ymgynghori ar adeilad ysgol newydd gwerth dros £4.9 miliwn i Gricieth

Dyddiad: 05/10/2020

Mae adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd yn gofyn am hawl i ymgynghori ar gynnig i adeiladu ysgol gynradd newydd yng Nghricieth.

 

Byddai’r adeilad yn cynnig cartref newydd i Ysgol Treferthyr yn dilyn arolygon o gyflwr yr adeilad presennol a oedd wedi adnabod nifer o diffygion sylweddol a fyddai angen sylw yn y blynyddoedd nesaf.

 

Byddai y cynllun yn golygu buddsoddiad o dros £4.9 miliwn i adleoli o safle presennol yr ysgol i safle ar gyrion y dref, gan gynyddu capasiti’r ysgol i 150 o ddisgyblion.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Rydan ni yn awyddus i sicrhau fod plant mewn cymunedau ar draws Gwynedd yn cael mynediad at yr adnoddau dysgu gorau posib.

 

“Mae adeilad presennol Ysgol Treferthyr wedi gweld dyddiau gwell a byddai yn aneconomaidd parhau i geisio cynnal yr adeiladau i’r dyfodol. 

 

“Ein gobaith ydi adeiladu ysgol newydd fydd yn rhoi y cyfleusterau modern gwych i blant Cricieth er mwyn iddynt allu cyflawni eu llawn botensial.”

 

Mae’r cais i gychwyn cyfnod o ymgynghori ar y cynnig i adeiladu ysgol newydd yn dilyn cyfres o gyfarfodydd ar lefel leol gyda chynrychiolaeth o Ysgol Treferthyr. Fel rhan o’r trafodaethau, rhoddwyd ystyriaeth i adeiladu ysgol ar sawl safle posib gan gynnwys lleoliad presennol yr ysgol.

 

Bydd 65% o’r gost yn gael ei ariannu o Gronfa Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a’r gweddill gan Gyngor Gwynedd.

 

Yn dilyn gwaith sylweddol a thrafodaethau gwerthfawr mae’r lleoliad ffafredig ar gyfer yr ysgol newydd wedi ei gytuno gan aelodau’r Panel Adolygu Lleol fel y safle y dylid ymgynghori arno.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams: “Rydw i’n ddiolchgar i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r trafodaethau yng Nghricieth, ac yn arbennig i’r staff, rheini ac aelodau llywodraethwyr fu’n  aelodau’r panel adolygu lleol.

 

“Ein bwriad rwan ydi cyflwyno adroddiad i Gabinet y Cyngor er mwyn gofyn am hawl i gynnal ymgynghoriad lleol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni glywed barn y disgyblion, rheini, staff a’r gymuned i’r cynnig i adeiladu’r ysgol newydd ar gyfer 150 disgybl ar y safle newydd.”

 

Bydd adroddiad ar y cynnig i gynnal ymgynghoriad lleol i adleoli Ysgol Treferthyr i safle newydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 13 Hydref. Os bydd y Cabinet yn gefnogol, bydd cyfnod o ymgynghori yn cael ei gynnal yn y misoedd nesaf, gan yna adrodd nôl i’r Cabinet ar unrhyw sylwadau dderbynnir.