Cael gwared ar eich mygydau diogelwch mewn modd cyfrifol

Dyddiad: 14/10/2020

 Er fod y mwyafrif o bobl yn cael gwared o’u mygydau a gorchuddion wyneb untro mewn modd cyfrifol, mae rhai achosion lle mae pobl wedi eu gadael ar y llawr yn y stryd yn fater o bryder.

 

Mae staff y Cyngor wedi gweld nifer o achosion o gynnydd mewn sbwriel ar y stryd yn dilyn y defnydd o fygydau a gorchuddion diogelwch sy’n cael eu gadael ar lawr. Yn ogystal â gwneud llanast, gall hyn gynyddu lledaeniad y firws. Gall hefyd achosi niwed i’r amgylchedd a bywyd gwyllt, gan y gall anifeiliaid fynd yn sownd yn y strapiau sy’n dal y mygydau.

 

Er mwyn atal lledaeniad y firws ac amddiffyn yr amgylchedd, mae Cyngor Gwynedd yn gofyn i drigolion ac ymwelwyr waredu y masgiau a gorchuddion wyneb mewn bagiau plastig, a’u rhoi mewn biniau cyhoeddus neu fynd â nhw adref i’w rhoi yn y bin. Yna, dylent olchi ei dwylo neu ddefnyddio sanitieddiwr yn syth wedyn.


Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Gallwch brynu neu greu mygydau y gellir eu defnyddio fwy nag unwaith, ond os byddwch chi’n defnyddio gorchudd untro, plîs rhowch y mwgwd mewn bag plastig cyn ei daflu.

 

“Gyda disgwyliad fod pobl dros 11 oed yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do bellach, mae hi mor bwysig ein bod ni i gyd yn cymryd cyfrifoldeb. Rydym yn gofyn i bobl gael gwared o’r masgiau mewn modd fydd yn ein helpu i atal lledaeniad y firws yn ogystal ag amddiffyn yr amgylchedd.

 

“Os ydi’r mwgwd yn cynnwys strapiau i’w ddal ar eich wyneb, torrwch rhain cyn ei daflu os gwelwch yn dda, er mwyn atal anifeiliaid rhag mynd yn sownd ynddynt a all achosi niwed iddynt.

“Diolch i bawb am chwarae ei rhan dros y misoedd diwethaf er mwyn cadw’n cymunedau’n ddiogel. Gall yr un cam bach ychwanegol yma wneud gwahaniaeth mawr.”