Buddsoddiad o £3.3 miliwn mewn saith Ysgol yng Ngwynedd

Dyddiad: 14/10/2020

 Bydd £3.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn gwella cyflwr ac addasrwydd saith o ysgolion Gwynedd dros y misoedd nesaf.

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i ddenu arian grant ar gyfer prosiectau trwy’r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif, gyda’r Cyngor yn buddsoddi ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru er mwyn cyflwyno gwelliannau i saith ysgol drwy’r sir.

 

Bydd ysgolion cynradd Bethel, Llanrug a Ffridd y Llyn ger y Bala, ac Ysgolion Uwchradd Eifionydd (Porthmadog), Botwnnog, Glan y Môr (Pwllheli) a Syr Hugh Owen (Caernarfon) yn elwa o’r cynllun.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Gwynedd: “Mae hyn yn newyddion gwych i nifer o’n disgyblion a staff. Mae’r arian yma yn ein galluogi i foderneiddio rhai o’n hadeiladau i’w gwneud yn addas i fedru darparu’r cwricwlwm yn effeithiol, er budd plant heddiw ac i’r dyfodol.

 

“Mae’r prosiectau hyn yn cynnig gwerth am arian drwy wella ein hadeiladau presennol i gyfarch anghenion yr ysgolion yn yr hir dymor.”

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd: “Mae cynnal cyflwr ysgolion yn her o safbwynt ariannol ac felly mae’r llwyddiant i ddenu’r arian yma i wella safon adeiladau’r ysgolion o gymorth mawr. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyfleoedd i ddenu buddsoddiad pellach yn y dyfodol, er mwyn cyflwyno gwelliannau tebyg i fwy o ysgolion Gwynedd.”

 

Mae’r gwaith ar y saith ysgol yn cynnwys ailfodelu mewnol a gwella’r adeiladau presennol i sicrhau eu bod yn addas fel amgylchedd dysgu ac addysgu yn y 21ain Ganrif. Disgwylir i’r gwaith adeiladu gychwyn yn yr ysgolion hyn yn y flwyddyn newydd.