Buddsoddi mewn addysg yn ardal Bangor

Dyddiad: 02/10/2020
Garnedd1
Mae gwaith yn bwrw ymlaen yn dda ar gartref newydd ar gyfer Ysgol y Garnedd ym Mangor, gyda’r gobaith y bydd drysau’r adeilad newydd yn agor i ddisgyblion ar ôl hanner-tymor yr hydref.

 

Yn ddiweddar, bu cyfle i Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg, y Cynghorydd Cemlyn Williams, yr Aelod Lleol y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Arweinydd Prosiect Diane Jones ymweld â safle’r adeilad newydd trawiadol ar gyfer Ysgol y Garnedd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd: “Braf iawn oedd cael gweld yr ysgol newydd heddiw. Fe fydd y disgyblion a’r staff yn elwa yn fawr o’r cyfle i gael amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf fel hyn.

 

“Mae'r galw cynyddol am leoedd yn yr ysgol yn golygu nad yw'r ysgol bresennol bellach yn addas ar gyfer eu hanghenion, a bydd y disgyblion yn cael budd cyfleuster newydd a modern sydd yn addas ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr 21ain Ganrif.”

 

Bydd yr ysgol newydd hefyd yn cynnwys gofod pwrpasol ar gyfer unedau arbenigol, Cylch Meithrin a gofal plant.

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Hoffwn longyfarch pawb sy’n rhan o’r prosiect anhygoel hwn ac edrychaf ymlaen at weld Ysgol y Garnedd yn agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf mewn ychydig wythnosau.

 

“Ein cenhadaeth cenedlaethol yw codi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a darparu system addysg sy'n destun balchder a hyder cenedlaethol.

 

“Mae prosiectau fel hyn yn hanfodol os ydym am ddarparu’r amgylchedd dysgu y mae ein disgyblion yn ei haeddu, wrth eu cefnogi i gyflawni eu dyheadau.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Elin Walker Jones sy’n cynrychioli Ward Glyder ym Mangor: “Rwyf yn hynod o ddiolchgar i gael y cyfle i weld adeilad Ysgol y Garnedd newydd, ac edrychaf ymlaen at weld y disgyblion a’r athrawon a’r staff i gyd yn ymgartrefu yn yr adeilad hardd. Rydym wedi aros yn hir am hwn ac mi fydd o werth o! Diolch i bawb sydd wedi gwneud Ysgol y Garnedd newydd yn bosib.”

 

Mae hwn yn rhan o brosiect ehangach lle mae Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £12.7 miliwn ar addysg gynradd yn ardal Bangor. Mae’r prosiect yn rhan o’r don gyntaf o gyllid y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif, sydd hefyd yn cynnwys estyniad ac adnewyddu Ysgol y Faenol gyda gwaith adeiladu ar y safle yno wedi cychwyn yn gynharach eleni.

 

LLUN:

Aelod Cabinet Addysg Gwynedd, y Cynghorydd Cemlyn Williams; yr Aelod Lleol y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Arweinydd Prosiect Diane Jones o Gyngor Gwynedd yn ystod ymweliad i adeilad newydd Ysgol y Garnedd