Annog trigolion i gadw Gwynedd ac Ynys Môn yn ddiogel

Dyddiad: 01/10/2020

Diolchir i drigolion Gwynedd ac Ynys Môn am ddilyn y canllawiau Coronafeirws holl bwysig, gan olygu fod y cyfraddau yn is yn y ddwy sir ar hyn o bryd.

Mae arweinwyr gwleidyddol y cynghorau cyfagos yn dal i annog pobl i wneud yr hyn sy’n iawn er mwyn parhau i gadw eu teuluoedd, ffrindiau a chymunedau’n saff.

Daw’r apêl ar y cyd gan Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn ac Arweinydd Cyngor Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, wedi i bedwar cyngor yng Ngogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill gytuno i gefnogi cyfyngiadau ychwanegol i frwydro yn erbyn coronafeirws yn y rhanbarth.

Am 6.00pm heno (Dydd Iau, Hydref 1) bydd cyfyngiadau ychwanegol yn cael eu cyflwyno yn siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam. Golygai’r cyfyngiadau y bydd trigolion yn y siroedd yma ond cael cyfarfod ȃ phobl nad ydynt yn byw ȃ nhw yn yr awyr agored am y tro. Ni fyddent yn cael creu, na bod mewn, aelwydydd estynedig (a gyfeirir atynt weithiau fel bubble).

Drwy gymryd camau buan, gobaith y partneriaid yw y gallant arafu’r cynnydd mewn achosion a welwyd yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf - gan helpu i ddiogelu pobl leol rhag y firws, yn ogystal â busnesau rhag cyfyngiadau mwy llym yn hwyrach ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydw i’n falch o ymateb cadarnhaol trigolion Gwynedd; a bydd eu cefnogaeth barhaus yn hynod o werthfawr yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae’n bwysig pwysleisio y gallwn ni hefyd wynebu rheoliadau llymach a chyfyngiadau lleol os bydd y sefyllfa’n newid a nifer yr achosion o Goronafeirws yn codi eto. Rydym eisiau osgoi hyn ar bob cyfrif, a dyna pam ein bod yn apelio ar bobl i lynu at y canllawiau, i barchu ac i edrych ar ôl ei gilydd, ac i fod yn fwy gofalus nac erioed.”

Meddai’r Cynghorydd Llinos Medi: “Rydym wedi gweld ymateb cadarnhaol gan y mwyafrif llethol o drigolion Ynys Môn i ganllawiau presennol Llywodraeth Cymru ac mae hyn yn sicr yn gweithio o’n plaid ni ar hyn o bryd. Fel y gwyddom yn iawn fodd bynnag, gall y sefyllfa newid yn gyflym os nad ydym yn parhau i ddilyn y rheolau a gwneud yr hyn sy’n iawn i ddiogelu ein teuluoedd, ffrindiau, busnesau a chymunedau lleol. Daliwch ati i lynu at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo yn rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb pan fod rhaid. Mae’n hanfodol fod pob un ohonom yn parhau i wneud hyn er mwyn cadw Ynys Môn a Chymru yn ddiogel.”

Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Môn wedi ymrwymo o hyd i barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill i geisio cadw’r achosion o Goronafeirws mor isel â phosib ac osgoi unrhyw gyfyngiadau lleol ychwanegol.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol yn atal pobl rhag teithio i ardaloedd o Gymru nad ydynt o dan gyfyngiadau lleol, gan gynnwys Gwynedd ac Ynys Môn. Fodd bynnag, gofynnir i bobl feddwl ddwywaith cyn teithio.

Ni ddylai pobl deithio os oes ganddynt symptomau Coronafeirws - ewch i www.llyw.cymru/coronafeirws i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ardaloedd penodol yng Nghymru ac i gael cyngor am deithio.