Annog pobl Gwynedd i weithredu rwan er mwyn osgoi cyfyngiadau lleol

Dyddiad: 02/10/2020

Gyda chyfyngiadau lleol wedi cu cyflwyno mewn pedwar o siroedd gogledd Cymru ddydd Iau (1 Hydref), mae Cyngor Gwynedd yn erfyn ar drigolion lleol i ddilyn y rheolau Covid-19 i’r lythyren er mwyn osgoi cyfnod clo lleol tebyg.

 

Dros y dyddiau diwethaf, mae nifer yr achosion sydd wedi eu cadarnhau yng Ngwynedd wedi bod ar gynnydd ac mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn atgoffa trigolion i ddilyn yr holl ganllawiau Covid-19 er mwyn sicrhau fod y sefyllfa ddim yn troi’n argyfyngus.

 

Ar hyn o bryd mae siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam dan fesurau clo lleol sy’n golygu na all preswylwyr gyfarfod efo trigolion o gartrefi eraill y tu mewn. Mae’r cyfyngiadau hyn hefyd yn golygu na all pobl deithio i mewn nac allan o’r siroedd hyn heb reswm dilys.

 

Meddai Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd:

 

“Mae mwyafrif llethol ein trigolion wedi ymateb yn gadarnhaol ac yn gyfrifol i’r holl ganllawiau Coronafeirws. Drwy wneud hyn, maent wedi chwarae eu rhan i gadw eu ffrindiau a theuluoedd yn saff a’u cymunedau rhag bod dan glo.

 

“Yn anffodus, mae tystiolaeth gynyddol fod eraill ddim yn chwarae eu rhan. Gydag achosion ar gynnydd rydym yn annog holl drigolion Gwynedd i chwarae eu rhan.

 

“Os na fydd pobl yn dilyn y rheolau, bydd rheoliadau mwy caeth a chlo lleol yn dod yn anorfod yn gynt yn hytrach na hwyrach.

 

“Rydym eisiau osgoi hyn, a dyna pam yr ydym yn apelio ar bob li gadw at y rheolau, i barchu ac edrych ar o lei gilydd ac i fod yn fwy gofalus nac erioed. 

 

“Yn gynharach eleni fe wnaethom i gyd aberthu er mwyn atal lledaeniad yr haint ac i warchod ein teuluoedd, ffrindiau a phobl mwyaf bregus yn ein cymunedau. Rydw i’n gwybod ein bod ni i gyd yn awyddus i ddychwelyd i fywyd fel yr oedd hi, ond mae’n hanfodol nad ydym yn dad-wneud yr holl waith caled sydd eisoes wedi ei gyflawni.

 

“Rydym felly yn erfyn ar bobl Gwynedd i chwarae eu rhan fel ein bod fel sir yn gallu osgoi cyfnod dan glo lleol.”

 

I helpu i atal lledaeniad yr haint, cofiwch:

 

  • Gadw bellter cymdeithasol bob amser.
  • Aros adref os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn arddangos symptomau.
  • Mynnu prawf os oes gennych symptomau.
  • Os ydi y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu gyda chi, dilynwch y cyngor maent yn ei ddarparu a hunan-ynysu os bydd angen.
  • Gweithio o adref pan y bosib.
  • Osgoi rhannu car.
  • Os ydych yn cyfarfod pobl o gartref arall, y tu hwnt i’r aelwyd estynedig, arhoswch y tu allan y yr awyr agored.
  • Gwisgo orchudd wyneb pan mewn mannau cyhoeddus dan do.
  • Golchi dwylo yn rheolaidd.

 

Am y cyngor diweddaraf, ewch i: www.llyw.cymru/coronafeirws