Ysgol Llanaelhaearn

Dyddiad: 28/10/2019

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am yr hawl i ddechrau cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 ac i ddarparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o hynny ymlaen.

 

Cyflwynir yr adroddiad i’r Cabinet yn ei gyfarfod ar 5 Tachwedd 2019.

 

Mae hyn yn dilyn cyfnod o drafodaethau manwl gyda chorff llywodraethol Ysgol Llanaelhaearn yn sgil cwymp sylweddol yn niferoedd y disgyblion, gyda dim ond wyth o blant yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2019. Mae’r niferoedd hyn wedi gostwng yn gyson ers 2012, pan roedd 42 o blant yn mynychu’r ysgol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae ein dyletswydd i sicrhau’r addysg a phrofiadau gorau i holl blant Gwynedd yn greiddiol i’r cais sy’n cael ei gyflwyno i’r Cabinet.

 

“Hyd yma, rydym wedi cynnal trafodaethau gyda Chorff Llywodraethu a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill yr ysgol dros y misoedd diwethaf a hoffwn ddiolch iddynt am eu mewnbwn a’u hymrwymiad angerddol i geisio canfod datrysiadau posibl i’r her o niferoedd argyfyngus o isel yn yr ysgol.

 

“Wedi i ni werthuso'r opsiynau hyn yn drwyadl, ac ystyried y rhagamcanion bydd niferoedd yn gostwng ymhellach i bum disgybl yn yr ysgol erbyn 2021, rydym o’r farn nad ydi sefyllfa Ysgol Llanaelhaearn yn hyfyw i’r dyfodol.”