Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth - 18 Hydref, 2019

Dyddiad: 17/10/2019
draig

Mae Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth yn cael ei gynnal ar 18 Hydref. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o'r angen parhaus i fynd i'r afael â phroblem caethwasiaeth, masnachu mewn pobl a chamfanteisio. Er bod llawer o bobl yn credu bod y fasnach gaethweision wedi dod i ben pan ddiddymwyd caethwasiaeth ym 1833, mae mwy o gaethweision erbyn hyn nag erioed o’r blaen ac efallai eu bod yn agosach nag yr ydych chi'n meddwl. Wedi'i sefydlu yn 2010, pwrpas y diwrnod cenedlaethol yw annog llywodraeth, awdurdodau lleol, cwmnïau, elusennau ac unigolion i godi ymwybyddiaeth o arferion o'r fath a gwneud yr hyn a allwn i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yn y DU. Gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru, rydym yn defnyddio'r holl ddulliau cyhoeddusrwydd sy'n agored i ni hyrwyddo'r diwrnod a chodi ymwybyddiaeth fel y gallwn i gyd weithredu yn erbyn y troseddau ffiaidd hyn.

Mae pecynnau cyfathrebu sy'n cynnwys sesiynau briffio ar gyfer staff y Cyngor, Aelodau Etholedig a'r Cyhoedd yn cael eu paratoi a'u cylchredeg trwy wefannau mewnrwyd mewnol, tudalennau gwe a thrwy ymgyrch bosteri a thaflenni lleol. Mae pobl yn aml yn credu bod caethwasiaeth fodern yn gyfyngedig i'r dinasoedd mawr a'r ardaloedd diwydiannol, ond nid yw hyn yn wir. Mae ein hymgyrch yn canolbwyntio ar yr her yr ydym yn ei hwynebu yng Nghymru heddiw. Yma, ecsbloetio llafur yw'r ail fath mwyaf cyffredin o gaethwasiaeth fodern, ar ôl camfanteisio rhywiol gyda'r sectorau amaethyddol, bwyd, lletygarwch ac adeiladu yn arbennig o agored i arferion llafur gorfodol.


Mae Mynd i’r Afael â Chaethwasiaeth Fodern yn flaenoriaeth i Heddlu Gogledd Cymru, sy’n gweithio’n agos gydag asiantaethau eraill i gosbi troseddwyr ac amddiffyn dioddefwyr caethwasiaeth. Mae Grŵp Gwrth-Gaethwasiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru hefyd wedi bod yn symud ymlaen yn dda gyda'r Cynllun Gweithredu Rhanbarthol. Mae'r logo uchod yn dynodi'r troseddau hyn sydd yn aml wedi'u cuddio mewn golwg plaen yng Nghymru.

 

Dywedodd Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, a Chadeirydd Grŵp Gwrth-gaethwasiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru “Rydym yn bwrw ymlaen yn dda â phedwar prif nod ein cynllun gweithredu, fodd bynnag, byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o'r trosedd ffiaidd hwn a byddwn yn gwella llwybrau atgyfeirio ac yn cryfhau cefnogaeth i ddioddefwyr yn y Rhanbarth.

 Esboniodd, “Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae awdurdodau lleol Gogledd Cymru yn arwain o ran mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern ym mhob ardal yng Ngogledd Cymru”.

Ychwanegodd,  Ein nod yw codi ymwybyddiaeth ymhlith ein hasiantaethau partner ac yn ein cymunedau a gwella dulliau riportio, gofal dioddefwyr, atal, gorfodi ac erlyn yn y pen draw gyda chymorth yr Heddlu”.

 
Os oes gan unrhyw un bryderon ynghylch dioddefwyr posib neu os hoffech ofyn am gyngor, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu'r Wifren Caethwasiaeth Fodern ar 0800 012 1700.