Adnabod cyfleoedd gorau i greu swyddi gwerth uchel

Dyddiad: 24/10/2019
5D4_1479-2

Daeth grŵp o randdeiliaid ynghyd yr wythnos hon i gadarnhau eu hymrwymiad i weithio gyda'i gilydd i nodi'r cyfleoedd gorau ar gyfer creu cyflogaeth gwerth uchel newydd ar Safle Trawsfynydd, yn ystod ac ar ôl digomisiynu’r orsaf bŵer presennol.

Yr wythnos hon fe wnaeth Bwrdd Goruchwylio Trawsfynydd, sydd wedi cyfarfod yn rheolaidd dros nifer o flynyddoedd, ffurfioli eu hymrwymiad i helpu i ddatblygu cyfleoedd cyflogaeth o safon ar y safle trwy lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, sy'n cadeirio'r Grŵp:

“Mae'r Grŵp  wedi bod yn allweddol dros nifer o flynyddoedd wrth sicrhau bod asiantaethau a chyrff lleol yn cyd-fynd â'n huchelgeisiau ar gyfer y safle.

“Mae Safle Trawsfynydd wedi darparu cyflogaeth o safon dros sawl cenhedlaeth, ond mae'r rhaglen datgomisiynu  eisoes wedi gweld colled o tua dwy ran o dair o'r gweithlu. Bydd y niferoedd hyn yn gostwng ymhellach fyth wrth i datgomisiynu  parhau a rhaid inni sicrhau bod swyddi cyfredol yn cael eu cadw cyhyd â phosibl, a bod cyflogaeth amgen o ansawdd yn cael ei denu i'r safle yn y tymor hir. "

Dywedodd John Idris Jones, sy'n cadeirio Bwrdd Parth Menter Eryri:

“Cred y Bwrdd Parth Menter y byddai dod â datblygiad carbon isel newydd i Trawsfynydd yn gwneud y defnydd gorau o asedau a gweithlu medrus y safle i greu swyddi gwerth uchel i Feirionnydd yn y tymor hir. Mae'r Grŵp hwn yn caniatáu i bob asiantaeth archwilio ymarferoldeb yr uchelgais honno, ac mae'r ddealltwriaeth a lofnodwyd heddiw yn atgyfnerthu ein dull cydweithredol ”

LLUN:

Rhes gefn, Ch-Dde - Rhianwen Edwards (Grwp Llandrillo Menai), Elfed Roberts (Cynghorydd Ward Trawsfynydd, Cyngor Gwynedd), Keith O’Brien (Cadeirydd Grwp Rhandeiliaid Safle Trawsfynydd), Gareth Thomas (Aelod Cabinet dros Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd), Jonathan Jenkin (Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear), John Idris Jones (Cadeirydd Bwrdd Ardal Fenter Eryri), Rory Trappe (Prospect, Safle Trawsfynydd)

Rhes flaen, Ch-Dde - Dyfrig Siencyn (Arweinydd, Cyngor Gwynedd), Angharad Rayner (Cyfarwydwr Cau, Safle Trawsfynydd)