Technoleg yn helpu daclo Caethwasiaeth Fodern

Dyddiad: 17/10/2018
Modern Slavery E-learning
Mae modiwl e-ddysgu newydd wedi’i ddatblygu gan Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru er mwyn helpu’r gwaith o godi ymwybyddiaeth gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus am y maes dieflig hwn.

Bydd y pecyn newydd yn cael ei lansio yn ystod Cynhadledd Atal Caethwasiaeth BAWSO yn Tŷ Pawb, Wrecsam yfory (Dydd Iau, 18 Hydref). Mae wedi’i anelu at staff Cyngor a gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen a allai fod mewn sefyllfa i adnabod arwyddion caethwasiaeth fodern wrth iddynt wneud eu gwaith o ddydd i ddydd.

Mae’r pecyn e-ddysgu wedi’i ddatblygu ar y cyd â phartneriaid allweddol, yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, a sefydliadau arbenigol eraill sudd â chyfrifoldeb am fewnfudo, rheoli ffiniau a meysydd arall o waith ac sy’n dod ar draws dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern neu Fasnachu Pobl.  

Ers 2015, mae Deddf Caethwasiaeth Fodern wedi gosod dyletswyddau statudol ar ymatebwyr cyntaf dynodedig i fynd i’r afael â’r drosedd ddifrifol hon. Canlyniad hyn yw proses adrodd ffurfiol er mwyn gallu ymchwilio a derbyn ymholiadau mewn perthynas â diogelwch pobl fregus neu’r rhai hynny sydd wedi dioddef camdriniaeth gan droseddwyr.

Mae’r pecyn e-ddysgu newydd yn darparu manylion y cyd-destun Deddfwriaethol; pwy y dylech ddweud wrthynt am eich pryderon a sut mae gwneud hynny; gwybodaeth am wahanol fathau o gaethwasiaeth; y rhai sy’n debygol o gael eu heffeithio a’r rhesymau amrywiol y bydd pobl yn dioddef, sydd yn aml iawn yn gysylltiedig â thlodi neu fod yn agored i niwed. 

Er mwyn cyfleu teimlad lleol, mae manylion dienw am achosion sydd wedi digwydd yng Ngogledd Cymru wedi eu rhannu gan Heddlu Gogledd Cymru er mwyn i staff allu llawn gwerthfawrogi’r mathau o achosion a welwyd yn y Rhanbarth.

Dywedodd Annwen Morgan, Cadeirydd y Grŵp Caethwasiaeth Fodern Rhanbarthol, “Mae’r pecyn e-ddysgu hwn yn cefnogi gweithwyr rheng flaen ar draws Gogledd Cymru a bydd yn eu cynorthwyo i adnabod arwyddion Caethwasiaeth Fodern. Bydd hyn yn arwain at fwy o gydweithio rhwng partneriaid allweddol ac asiantaethau’r Llywodraeth er mwyn cefnogi dioddefwyr.”

Mae Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru yn cynnwys Asiantaethau’r Llywodraeth, Awdurdodau Lleol a gwirfoddolwyr trydydd sector sy’n cyfarfod pob chwarter er mwyn datblygu gwell ffyrdd o weithio er mwyn gallu mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern yng Ngogledd Cymru.