Gwaith i adeiladu llwybr aml ddefnydd ger Tŷ Moelwyn, Porthmadog wedi ei gwblhau

Dyddiad: 29/10/2018
Porthmadog

Mae llwybr newydd sy’n addas ar gyfer cerddwyr, beicwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn wedi ei greu ger safle Tŷ Moelwyn, Porthmadog er mwyn cysylltu dau lwybr cyfagos.

Mae’r llwybr newydd 170m o hyd yn creu cyswllt newydd rhwng y llwybr sydd gyfochrog a’r Cob, a agorwyd yn 2002, a’r llwybr o amgylch Cob Crwn. Prif nod y llwybr newydd yw cynnig dewis i ddefnyddwyr i osgoi ardal brysur o amgylch pont Britannia ac ychwanegu at gyfleoedd cerdded a beicio yn ardal Porthmadog.

Gyda chydweithrediad y gwahanol berchnogion tir, mae Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad Cyngor Gwynedd wedi llwyddo adeiladu’r llwybr gyda chyllid o £70,000 drwy gronfa Seilwaith Gwyrdd Llywodraeth Cymru.

Mae’r Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd yn darparu cyllid ar gyfer amryw o brosiectau, gan gynnwys gwaith i wella ansawdd yr amgylchedd trefol ac mynediad at yr amgylchedd ar gyfer iechyd a’r economi.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd ac Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae’r llwybr newydd yma’n rhan o’r rhwydwaith teithio llesol lleol yng Ngwynedd sydd o fudd i bobl leol ac i ymwelwyr i’r ardal. Nid yn unig y mae’n rhoi’r opsiwn i ddefnyddwyr i osgoi’r ardal brysur o gwmpas pont Britannia, ond mae hefyd yn ehangu’r cyfleon i bobl fwynhau’r amgylchedd yn ardal Porthmadog.

“Rydym hefyd yn ddiolchgar am y cymorth ariannol a dderbyniwyd drwy’r gronfa Seilwaith Gwyrdd i adeiladu’r llwybr newydd yma ym Mhorthmadog, ac i Peirianneg Sifil Gelli o Dremadog am ymgymryd â’r gwaith adeiladu. ”

Meddai’r Cynghorydd Angela Russell, Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd Cyngor Gwynedd, “Mae’n braf gweld y llwybr aml ddefnydd newydd yma’n cael ei agor yn ardal Porthmadog, sydd yn rhoi’r cyfle i bawb i wneud y mwyaf o’r amgylchedd lleol. Fe fydd y llwybr o fudd i drigolion lleol ac ymwelwyr i fwynhau’r ardal, sydd yn rhan o weledigaeth ehangach y Cyngor i wella rhwydwaith llwybrau yng Ngwynedd.”

“Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a gydweithredodd i greu’r llwybr newydd yma.”

Llun:

O’r chwith i’r dde – Dewi Wyn Owen, Uwch Swyddog Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd; Iwan ap Trefor, Uwch Beiriannydd Traffig Cyngor Gwynedd; Cyng. Alwyn Gruffydd, Tremadog; Gwilym Jones, Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog; Cyng. E. Selwyn Griffiths, Porthmadog - Gorllewin; Cyng. Angela Ann Russell, Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd Cyngor Gwynedd; Cyng. Nia Wyn Jeffreys, Porthmadog – Dwyrain.