Dathlu blwyddyn gyntaf Ysgol Bro Idris

Dyddiad: 10/10/2018

ysgol bro idris 1 ysgol bro idris 2 ysgol bro idris 3 ysgol bro idris 4 ysgol bro idris 5

Mae seremoni wedi cael ei chynnal yn Ysgol Bro Idris i ddathlu blwyddyn ers i’r ysgol ardal ddilynol ar gyfer disgyblion rhwng tri ac 16 oed o ardal ehangach Dolgellau agor ei drysau am y tro cyntaf.


Yn ymuno â Chadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Annwen Hughes, roedd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, Kirsty Williams fel rhan o’r seremoni i nodi blwyddyn gyntaf lwyddiannus i’r ysgol.

Agorodd Ysgol Bro Idris ym Medi 2017 yn dilyn buddsoddiad o £4.3 miliwn gan Gyngor Gwynedd a chynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae’r ysgol ardal wedi’i lleoli ar safleoedd yn Rhydymain, Dinas Mawddwy, Llanelltyd, Y Friog a Dolgellau (safleoedd cynradd ac uwchradd).

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: “Rydw i’n hynod falch o fynychu’r achlysur yma i ddathlu blwyddyn ers i’r ysgol newydd wych yma agor.

“Trwy’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif rydym wedi buddsoddi ynghyd ag awdurdodau lleol i greu adeiladau sydd wedi eu dylunio’n dda, sy’n saff ac ynni effeithlon, gydag ysgolion sy’n cwrdd â gofynion dysgwyr, athrawon a’r gymuned ehangach gan gynnig y math o gyfleusterau sydd wirioneddol yn cwrdd a disgwyliadau’r 21ain Ganrif.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: “Ein bwriad yma yng Ngwynedd ydi sicrhau fod plant mewn cymunedau ar hyd a lled y sir yn gallu manteisio ar amgylchedd ddysgu gyfoes o’r radd flaenaf, er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial.

“Mae’r hyn sy’n cael ei gyflawni yn Ysgol Bro Idris yn enghraifft wych o’r weledigaeth hon. Rydym wedi buddsoddi er mwyn gwella adeiladau’r ysgol a datblygu model arloesol sydd yn ein barn ni yn sicrhau addysg yn yr ardal wledig hon o Wynedd am flynyddoedd i ddod.

“Yn ystod ei blwyddyn lawn gyntaf, mae Ysgol Bro Idris wedi dangos ei bod yn ysgol sy’n barod i arloesi a datblygu cyfleoedd addysgol newydd a chyffrous ar gyfer ei disgyblion. Mae’r seremoni yn yr ysgol wedi dangos bod staff ymroddedig ar draws safleoedd yr ysgol yn gwneud y mwyaf o’r cyfleusterau cyfoes, ac yn cydweithio fel tîm i rannu profiadau a sicrhau bod holl ddisgyblion yr ysgol yn elwa o brofiadau addysgol gwerthfawr.”

Nododd Jano Owen, Pennaeth Ysgol Bro Idris: “Roeddem yn falch o groesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn ogystal â chynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd i Ysgol Bro Idris.

“Ynghyd â’r disgyblion, mae staff a llywodraethwyr yr ysgol wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau llwyddiant y model addysg arloesol hon yn ardal Dolgellau. Rydym yn falch iawn o’r hyn sydd wedi’i gyflawni yn ein 12 mis cyntaf, gydag athrawon ar draws yr ysgol yn gweithio gyda’i gilydd ac yn rhannu gwaith a gyflwynir i’r disgyblion er mwyn sicrhau fod safonau uchel yn cael eu cynnal ar draws holl safleoedd yr ysgol.

“Roedd y seremoni hefyd yn rhoi cyfle i ni ddathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus yr ysgol, ac i drafod y gwaith arloesol sydd wedi bod yn digwydd yn Ysgol Bro Idris. Fel rhan o’r model ysgol ddilynol, mae disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â safle uwchradd yr ysgol yn wythnosol lle maent yn derbyn gwersi yn ein labordai gwyddoniaeth, yn ogystal â gwersi dylunio a thechnoleg a Ffrangeg. Rydym yn edrych ymlaen i ddatblygu’r enghreifftiau arloesol hyn wrth i ni barhau i ddatblygu fel ysgol.”

LLUNIAU: Seremoni dathlu blwyddyn gyntaf Ysgol Bro Idris