Anogaeth i rieni Gwynedd gyflwyno'u plant i'r Gymraeg

Dyddiad: 25/10/2018
Mae hunaniaith, y Fenter Iaith yng Ngwynedd yn trefnu gweithdai hyfforddiant a dargedir at bobl sy’n gweithio gyda theuluoedd â phlant iau nac oedran ysgol. Pwrpas y gweithdai fydd rhoi gwybodaeth a sgiliau i’r unigolion rheiny ar sut i hyrwyddo’r manteision o roi’r Gymraeg i blentyn o oed cynnar gyda rhieni a theuluoedd y plant yn eu gofal.

Meddai Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda hunaniaith: “Y nod fydd gweld y gweithwyr hynny sydd mewn cysylltiad rheolaidd a theuluoedd sydd â phlant bach; gweithwyr meithrinfeydd, gofalwyr plant a gwasanaethau megis canolfannau chwarae yn datblygu sgiliau a gwybodaeth i allu sgwrsio gyda theuluoedd am fanteision cael y Gymraeg o oedran cynnar iawn.” 

Un sy’n trefnu’r hyfforddiant gyda hunaniaith ydi Nesta Griffiths, Prif Swyddog Gweithgareddau Cymraeg i Blant. Meddai Nesta: “Mi fyddai’n cyflwyno negeseuon ynglŷn â manteision dwyieithrwydd a phwysigrwydd siarad a chyflwyno’r Gymraeg i’r plentyn yn gynnar iawn”. Aeth ymlaen i esbonio “mae amlieithrwydd, o fantais anferth i blentyn. Yma yng Nghymru mae gennym ddwy iaith ac amodau cymdeithasol ardderchog i blentyn ddod yn ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf”.

Bydd cyflwyniad arall ar y noson gan Sue Layton a Gwenda Lloyd Williams, Uwch Swyddogion Chwarae a Datblygiad Dechrau’n Deg gyda Chyngor Gwynedd. Meddai Sue: “Mae’n neges ni yn un syml; gall plant o ba bynnag gefndir ieithyddol ymgolli a mwynhau gweithgareddau, gyda’u rhieni drwy gyfrwng y Gymraeg”. Esboniodd fod hi a’i chydweithwyr yn hen lawia ar arwain gweithgareddau i blant ifanc yn y Gymraeg. “Trwy hynny” meddai, “byddwn yn cyfleu negeseuon i rieni fod ieithoedd na siaredir yn y cartref yn cynnig cyfleoedd i’w plant i fwynhau, i ddysgu ac i ganfod lle yn y gymuned”.

Cynhaliwyd gweithdai tebyg y llynedd. Yn ogystal â bod yn boblogaidd mi fuont yn llwyddiannus iawn. Mesurwyd eu heffaith a chafwyd tystiolaeth fod un ofalwraig a fu yn y gweithdai wedi dylanwadu ar batrwm ieithyddol cartref un o’r plant yn eu gofal. Yn dilyn sgyrsiau a rhannu gwybodaeth gyda’r rhieni fe benderfynon nhw ai fagu eu plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Bydd y gweithdai yn rhai anffurfiol a fydd yn cynnwys cyflwyniadau, sgyrsiau, bwffe a phecyn o adnoddau i fynd adref i bawb un sy’n mynychu. Cynhelir un gweithdy ym Mwyty Gwinllan Pant Du, Penygroes ar Dachwedd 6ed ar llall yn Gwin Dylanwad, Dolgellau ar Dachwedd 7fed. Bydd y ddau weithdy yn cychwyn am 6.30y.h.

Am fwy o fanylion ac i gadw lle cysyllter â hunnaiaith ar 01286 679452 neu drwy e-bost: hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru