Ydych chi'n adnabod person hŷn yn ardal Bethesda neu Ddeiniolen?

Dyddiad: 25/10/2017
Cerdd_Music

Ers mis Tachwedd 2016, mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi bod yn cynnal sesiynau cerddorol ar ran Uned Celfyddydol Cymunedol Cyngor Gwynedd gyda thrigolion hŷn Gellilydan ac Awel y Coleg, Y Bala dan arweiniad y cerddor Nia Davies Williams. Prif amcan y cynllun yn taclo unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith y boblogaeth hŷn yng Ngwynedd.

Gwahoddwyd plant o’r ysgolion cynradd lleol i gymryd rhan mewn sesiynau Camau Cerdd gyda Marie-Claire Howorth cyn ymuno i gyd-ganu a mwynhau gweithgareddau cerddorol gyda’r bobl hŷn. Mae’r sesiynau wedi helpu dod a phobl at ei gilydd i hel atgofion a mwynhau cerddoriaeth, yn ogystal â chodi hyder a chynnig cyfle i gyfarfod pobl newydd.

Gyda hynny, mae sesiynau 'Atgofion ar Gân' yn ymestyn i ardaloedd Bethesda a Deiniolen diwedd mis Hydref. Mae’r sesiynau’n agored i unrhyw drigolion hŷn ddod draw am baned a chân ac i gwrdd â phobl newydd.

Bydd sesiynau Bethesda yn dechrau ar 27 Hydref, 10:30am – 11:30am yn Neuadd Ogwen, ac yna bob yn ail wythnos wedi hynny. Yn yr un modd, bydd sesiynau Deiniolen yn dechrau ar 27 Hydref, 2pm – 3pm yn Nhŷ Elidir. Bydd paned ar gael ar ddiwedd pob sesiwn a bydd plant o’r ysgolion lleol yn ymuno Gwanwyn 2018.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685 230 / post@cgwm.org.uk