Wythnos Genedlaethol Codi Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Dyddiad: 13/10/2017

Mae Wythnos Genedlaethol Codi Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb o 14 hyd 21 Hydref – mae’n hen bryd i bawb dynnu sylw at droseddau casineb, ac annog dioddefwyr i adrodd a gweithredu ar gyfer atal troseddwyr.

Mae partneriaid ar draws gogledd Cymru, gan gynnwys yr Awdurdodau Lleol, Heddlu Gogledd Cymru a Chymorth i Ddioddefwyr, yn gweithio gyda'i gilydd i dynnu sylw at faterion troseddau casineb a hyrwyddo adroddiadau i'r Heddlu a Chymorth i Ddioddefwyr.

Trosedd casineb yw unrhyw drosedd sy'n cael ei dargedu at rywun oherwydd gelyniaeth neu ragfarn tuag atynt. Gall troseddi effeithio pobl anabl, fod yn hiliol neu yn sarhaus tuag at eu hethnigrwydd, eu crefydd neu eu cred, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu trawsrywedd. Gall y trosedd ddangos ei hun mewn sawl ffordd, gan gynnwys cam-drin geiriol, graffiti sarhaus, bygythiadau, difrod i eiddo, ymosodiad, bwlio arlein, testunau camdriniol, negeseuon e-bost neu alwadau ffôn.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn dioddef o droseddau casineb, mae nifer o ffyrdd i adrodd amdanyn nhw:

• Ffoniwch yr Heddlu yn uniongyrchol trwy ddeialu 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol, neu 101 ar gyfer galwadau nad ydynt yn argyfwng, neu llenwch ffurflen adrodd ar-lein Heddlu Gogledd Cymru sydd i'w gweld yma https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/hate-crime

• Ffôn: 0300 30 31 982 [Am ddim, 24/7] i gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr yn uniongyrchol. Mae galwadau'n cael eu trin yn gyfrinachol ac mae gennych yr opsiwn i aros yn ddienw.

• Gallwch hefyd adrodd ar-lein ar https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/trosedd-casineb/