#Techmums yn dod i Wynedd - datblygu sgiliau digidol merched

Dyddiad: 20/10/2017

 TechMums2Techmums

Pen Llŷn yng Ngwynedd fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i weithredu cynllun arloesol i gael mamau, a merched yn gyffredinol, i ddysgu am y byd digidol.

Diben elusen #Techmums ydi rhoi'r sgiliau a'r hyder i famau a merched sydd wedi mynd allan o'r byd gwaith, a'u galluogi i ail-afael mewn gwaith eto gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i wneud hynny boed mewn swyddfa neu yn eu cartrefi.

Dr Sue Black sydd wedi sefydlu’r elusen, ac roedd hi yng Ngholeg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli yn ddiweddar i roi hyfforddiant i'r staff yno am sut i fynd ati i gyflwyno'r cyrsiau digidol i ferched Pen Llŷn.

Gadawodd Dr Black yr ysgol yn 16 oed, fe briododd yn ifanc a chael tri o blant. Erbyn iddi fod yn 25, roedd mewn lloches i ferched. Wedyn fe wnaeth hi ailafael mewn gyrfa academaidd, ac ennill doethuriaeth mewn technoleg. Mae hi bellach yn teithio nol ac ymlaen i’r Unol Daleithiau ble mae wrthi’n cyflwyno mewn cyfres o gynadleddau yn ogystal a hyrwyddo’r elusen #techmums yno.

Yn 2012 fe sefydlodd Techmums, sef cwrs pum wythnos i hyfforddi merched ym myd cyfrifiaduron. Mae'r cynllun bellach wedi rhoi sgiliau i filoedd o ferched ledled Lloegr, ac mae Cyngor Gwynedd bellach wedi gofyn iddi ddechrau cynllun peilot ym Mhen Llŷn. Dyma fydd y tro cyntaf i’r cwrs #techmums gael ei weithredu yng Nghymru ac mewn iaith heblaw’r Saesneg.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: "Syniad Techmums ydi ein bod ni'n canolbwyntio ar adnabod carfan o ferched, boed yn famau neu yn ferched sydd wedi disgyn allan o'r farchnad lafur, a'u grymuso nhw mewn technoleg a dangos y cyfleoedd sy'n bodoli, boed yn gymdeithasol neu o fewn byd gwaith.

"Gall hynny sicrhau fod y merched yn cynyddu eu hyder a'u gallu ac yn adnabod cyfleoedd gwaith sy’n eu galluogi i weithio o adref a gweithio oriau hyblyg i gyd fynd gyda cyfrifoldebau gofal plant.”

Dywedodd Aled Jones-Griffith, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion Dwyfor fod y coleg wedi bod yn gwneud gwaith codio gyda phlant oedran cynradd.

Meddai: "Rydan ni hefyd wedi bod yn gwneud gwaith apps hefo'r ysgolion uwchradd ac roedden ni'n meddwl fod hwn yn gam naturiol i ni rŵan i ddechrau mynd â'r dechnoleg allan i'r gymuned.

"Mae Pen Llŷn yn cael ei hadnabod fel ardal ddifreintiedig ond mae 'na gymaint o doreth o dalent yma a dwi'n gobeithio y bydd y cynllun yma yn rhoi cyfle i bobol ail-afael yn yr ysgol yrfa."

Un o'r rhai oedd yn cael ei hyfforddi gan Dr Black er mwyn cynnal cyrsiau i ferched Llŷn ydi Gwenan Richards, sy'n ddarlithydd technoleg gwybodaeth yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

"Dwi wedi dysgu gymaint mae technoleg gwybodaeth yn gallu newid bywydau unigolion," meddai Ms Richards. Y prif neges I’r mamau a’r merched ydi fod dysgu sgiliau sylfaenol technegol yn gallu agor drysau I bob math o gyfleon gwaith.”

Bydd pedwar cwrs #techmums yn cael ei gynnal ym Mhen Llyn fel rhan o’r peilot rhwng rwan a diwedd Mawrth 2018. Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau cysylltwch â Gwenan Richards 01758 701385 est 8663 / richar1g@gllm.ac.uk

LLUNIAU:

1 - Staff Cyngor Gwynedd a Grwp Llandrillo-Menai yn croesawu Dr Sue Black i Goleg Meirion Dwyfor: Chwith i'r dde - Dr Sue Slack, Gwenan Richards (Grwp Llandrillo-Menai), Myo Tint (Grwp Llandrillo-Menai), Sioned Morgan Thomas (Cyngor Gwynedd), Louise Howe (Grwp Llandrillo-Menai) ac Aled Jones-Griffiths (Pennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion Dwyfor)

2 - Mae Dr Sue Black bellach yn cynnal sesiynau er mwyn hyfforddi eraill i gynnal y cyrsiau #techmums. Dyma Sue a rhai o staff Grwp Llandrillo-Menai yn ystod un o'u sesiynau (Dr Sue Black, Myo Tint, Gwenan Richards a Louise Howe)