Newid trefn reoli i amddiffyn canolfannau hamdden Gwynedd

Dyddiad: 06/10/2017

Mae aelodau o Gyngor llawn Gwynedd wedi cymeradwyo cynnig a fydd yn newid y ffordd mae canolfannau hamdden y sir yn cael eu rheoli er mwyn amddiffyn 12 canolfan y Cyngor

Mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 5 Hydref, fe wnaeth cynghorwyr gymeradwyo cynnig i sefydlu cwmni wedi ei reoli gan y Cyngor a fydd yn gyfrifol am ganolfannau hamdden y sir yn y dyfodol. Bydd y cynllun yma yn golygu y bydd yr un lefel o wasanaethau hamdden yn cael eu cynnig i drigolion Gwynedd, tra’n cyfarch y toriadau ariannol parhaus sy’n wynebu llywodraeth leol.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion hamdden:

“Mae penderfyniad y Cyngor llawn yn ein galluogi ni fel Cyngor i sicrhau fod y lefel gwasanaeth hamdden sy’n cael ei ddarparu i drigolion Gwynedd yn parhau heb newid tra’n cyflawni arbedion ariannol.

"Y gwir ydi fod y pwysau ariannol anferthol sydd wedi ei orfodi ar wasanaethau cyhoeddus gan Lywodraeth San Steffan wedi golygu fod nifer o gynghorau ar draws y wlad wedi dewis un ai cau canolfannau hamdden neu allanoli yn llwyr i gwmnïau masnachol dros y blynyddoedd diwethaf.

"Ond yma yng Ngwynedd, rydan ni wedi bod yn benderfynol o wneud popeth y gallwn ni i amddiffyn canolfannau’r sir. Tra fod toriadau’r llywodraeth yn golygu fod rhaid i ni wneud arbedion, mae’r model mae’r Cyngor llawn wedi ei gymeradwyo yn ein galluogi i fynd i'r afael â'r pwysau ariannol tra'n parhau i gynnal rhwydwaith presennol o 12 canolfan hamdden.

“Bydd y model newydd yn golygu fod y profiad i ddefnyddwyr yn parhau yr un fath, bydd yn amddiffyn hawliau staff y canolfannau yn ogystal â chynnal y gwasanaeth dwyieithog sy’n cael ei gynnig.

"Yn amlwg, allwn ni ddim anwybyddu'r posibilrwydd y gallai Llywodraeth San Steffan gyflwyno toriadau pellach yn y dyfodol, ond rydan ni’n credu fod y model newydd y byddwn ni’n ei gyflwyno yn rhoi’r cyfle gorau i gadw canolfannau hamdden Gwynedd ar agor."

Yn dilyn penderfyniad aelodau’r Cyngor llawn, bydd gwaith yn bwrw ymlaen i sefydlu cwmni wedi ei reoli gan y Cyngor a fydd yn gyfrifol am ganolfannau hamdden y sir. Mae disgwyl y bydd y cwmni yn dechrau ar ei waith yn fuan yn 2019.