Cystadleuaeth Boccia yn tanio'r ysbryd cystadleuol

Dyddiad: 10/10/2017

Boccia2   Boccia1

Cynhaliodd Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog, yr ail Dwrnamaint Boccia ar gyfer pobl sy'n byw gydag anableddau a chyflyrau iechyd cronig.

Mae Boccia (nodedig Bot-cha') yn debyg i ‘boules’, yn cael ei chwarae gyda pheli lledr meddal ac fe'i cynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Gall chwaraewyr daflu, cicio neu ddefnyddio ramp i gynnig pel ar y llys gyda'r nod o fynd yn agosach at bêl 'jack'. Roedd 32 o dimau'n cystadlu am y teitl Tlws Coffa Will Pent yn cynnwys cleientiaid o brosiectau DementiaGo a Cynllun Cyfeirio i Ymarfer yn ogystal â'r Sefydliad MS, Clwb Strôc leol a grŵp Cymorth Parkinson, Antur Waunfawr a Chlwb Boccia Abergele ar gyfer pobl sydd â dysgu anableddau. Fe wnaeth Cartref Nyrsio Pines cymryd rhan hefyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan Emma Quaeck, rheolwr prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd gyda'r nod o gael pobl gyda'i gilydd mewn amgylchedd diogel a chymdeithasol i chwarae sbort sy'n hygyrch i bawb.

Dywedodd Emma: “Roedd gennym dros 100 o bobl yn cymryd rhan eleni, gyda rhai yn hollol newydd i’r gamp ac erioed wedi cystadlu o’r blaen. Roedd yna awyrgylch ffantastig o'r cychwyn ac yn ystod y digwyddiad fe welsom gyfeillgarwch, cefnogaeth, llawer o hwyl ac ysbryd cystadleuol gwych. Cafodd pawb ei gipio gan y gystadleuaeth ac am ychydig oriau nid oedd unrhyw salwch nac anabledd yn y Neuadd Chwaraeon.”

Yn dilyn rownd gyntaf a rownd gynderfynol gystadleuol, cynhaliwyd y rownd derfynol rhwng timau 'Clare's Angels' o raglen DementiaGo Porthmadog a Terry's Totties o raglen Rheoli Ffordd o Fyw Canolfan Hamdden Dwyfor. Aeth Clare's Angels ymlaen i ennill ar ôl gêm derfynol gyffrous.

Gerwyn Owen, Rheolwr Llwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru, oedd yn dyfarnu’r rownd derfynol. Meddai: “Roedd hi'n wych gweld Clare’s Angels yn ennill. Roeddwn wedi bod yn reffio eu gemau yn y rownd gyntaf ac roeddwn wedi gweld un wraig yn cael trafferth i gael y bêl yn agos i’r jac, ac yna i weld hi’n taflu'r ergyd fuddugol yn y rownd derfynol. Roedd y wên ar ei hwyneb pan enillodd yn dangos pŵer mae chwaraeon yn gallu cael ar drawsnewid bywydau pobl.”

Dim ond drwy rhoddion John a Vivien Hughes o’r Sun Inn, Llanengan, y medrwyd cynnal y gystadleuaeth. Roedd mam John yn byw gyda dementia, ac fe benderfynodd helpu DementiaGo ar ôl gweld y gwaith da roedd y tîm yn ei wneud ledled y sir. Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth eto eleni, gobeithiwyd y bydd yn parhau i fod yn ddigwyddiad blynyddol a bod mwy o bobl yn cymryd rhan yn y gêm ‘Boccia.’

Dywedodd y Cynghorwr Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai, Hamdden a Diwylliant: “Rydym yn cefnogi'r gwaith sy'n cael ei wneud yn y canolfannau hamdden i helpu gwella bywydau pobl Gwynedd sy'n byw gyda chyflyrau iechyd. Yn aml pan fydd pobl yn cael diagnosis o ddementia, er enghraifft, maent yn colli hyder, yn dod yn bryderus ac yn rhoi'r gorau i wneud gweithgareddau y buont eisoes yn eu mwynhau. Gall hyn arwain at ynysu ac ansawdd gwael o fyw. Mae digwyddiadau fel twrnamaint Boccia yn rhoi rhywbeth iddynt ganolbwyntio arno mewn amgylchedd diogel a hapus. Hoffem hefyd ddiolch i'r holl ganolwyr gwirfoddol a helpodd ar y diwrnod.”

 LLUNIAU: Y cystadleuaeth Boccia ym Mhorthmadog