Clwb Hwylio yn Glanhau Glannau'r Fenai

Dyddiad: 16/10/2017
Clwb Hwylio Caernarfon Yacht Club

Yn ddiweddar fe ddaru aelodau o Glwb Hwylio Brenhinol Caernarfon hel sbwriel ar hyd blaendraeth yr Aber ger Caernarfon.

Hwn oedd y trydydd flwyddyn i’r grŵp casglu sbwriel ar hyd y draethlin hon o’r Fenai. Cafwyd help llaw y tro hyn gan wirfoddolwyr o’r Gymdeithas Cadwraeth y Môr, a oedd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘Great British Beach Clean.’

Llenwodd y grŵp naw o fagiau sbwriel o fewn cyfnod o ddwy awr. Yn ôl Sarah Roberts o’r Clwb Hwylio: “Yr oedd hi’n galonogol gweld fod yna llai o sbwriel na’r blynyddoedd diwethaf, ond yr oedd hi’n reit arswydus darganfod cymaint o lein pysgota a oedd wedi adael yng nglwm efo’i gilydd. Mi ddaru’r gwirfoddolwyr fwynhau’r profiad yn fawr iawn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Threfi Taclus eto yn y dyfodol ar ochrau’r Fenai yng Nghaernarfon.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae Clwb Hwylio Caernarfon wedi dangos unwaith eto eu hymrwymiad parhaol i gadw glannau’r Fenai yn lân. Mae ein harfordir yn agored i sbwriel llanw a sbwriel cyffredinol. Wrth gwrs, mae hyn yn peryglu bywyd gwyllt ac yn amharu ar brydferthwch naturiol yr ardal. Hoffwn ddiolch o galon i Drefi Taclus a’r Clwb Hwylio am eu hymdrechion.”

Meddai’r Cynghorydd Roy Owen, cynghorydd lleol: “Mae Castell Caernarfon yn Safle Treftadaeth y Byd efo golygfeydd godidog o’r Fenai ac Eryri. Felly mae’n drist gweld sbwriel yn difetha ein tirlun prydferth. Mae’n drist hefyd clywed bod aelodau o’r Clwb Hwylio wedi dod ar draws cymaint o ddeunydd pysgota sydd wedi’i daflu i ffwrdd. Mae gadael lein pysgota yn y fath modd nid yn unig yn edrych yn flêr ond mae’n peryglu bywyd gwyllt hefyd.”

Nododd y Cynghorydd Cai Larsen, sydd hefyd yn cynrychioli ward Seiont Caernarfon ar y Cyngor: “Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd ynghlwm ag ymgyrch sbwriel Clwb Hwylio Caernarfon.  Mae sbwriel yn broblem sylweddol yn ardal Caernarfon ac ar hyd glannau’r Fenai, ac mae unrhyw gamau i fynd i’r afael a’r broblem i’w croesawu.  Mae’r ymgyrch yn un i’w chanmol yn fawr.”

Yn ôl Cymdeithas Cadwraeth y Môr (www.mcsuk.org) mae sbwriel wedi cynyddu o 135% yn ein moroedd ers 1994, gyda phlastig yn cynyddu o 180%. Mae’r nifer o anifeiliaid morol sydd yn marw o ganlyniad i fynd ynghlwm â sbwriel ac wrth amlyncu plastig wedi cynyddu o 40% dros y deng mlynedd diwethaf.

Darparwyd yr offer hel sbwriel gan gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd yn derbyn grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi cymunedau i wella’r amgylchedd lleol.

Gall y rheiny sydd yn cael eu dal yn taflu sbwriel mewn man cyhoeddus cael eu gwysio o flaen y llys a’u dirwyo hyd at £2,500.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os byddech chi’n hoffi cychwyn grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.

LLUN: Rhai o aelodau Clwb Hwylio Caernarfon fu’n hel sbwriel yn ddiweddar