Cabinet i drafod Campws Dysgu Y Bala

Dyddiad: 13/10/2017
Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 24 Hydref i ystyried os dylid cychwyn cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i ad-drefnu ysgolion dalgylch Y Berwyn.

Ym mis Mehefin 2017, penderfynodd Cabinet y Cyngor dynnu’r cynnig gwreiddiol yn ei ôl. Roedd y cynnig yma - a gymeradwywyd ym Medi 2015 - yn golygu cau Ysgol y Berwyn, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Bro Tegid ar 31 Awst 2018 a sefydlu Campws Dysgu 3- 19, cyfrwng Cymraeg, Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) ar safle presennol Ysgol y Berwyn yn Medi 2018.

Ers penderfyniad y Cabinet i dynnu’r cynnig yma yn ôl, mae swyddogion y Cyngor wedi cynnal proses i sefydlu cynigion newydd ar gyfer yr ysgol, sy’n cyfarch a chyd-fynd a gofynion yr Achos Busnes a gymeradwywyd gan y Llywodraeth yn 2015.

Bydd y cynnig fydd yn mynd gerbron y Cabinet yn gofyn am ganiatâd i gynnal ymgynghoriad statudol i gau Ysgol y Berwyn, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Bro Tegid ar 31 Awst 2019, a sefydlu Campws Dysgu 3-19, cyfrwng Cymraeg, statws cymunedol ar safle presennol Ysgol y Berwyn ar 1 Medi 2019.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae Cyngor Gwynedd yn llwyr ganolbwyntio ar sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch Y Berwyn.  Yn anffodus, mae’r newidiadau a fu yn ddiweddar i’r sefyllfa yn ymwneud â threfniadau llywodraethol/rheolaethol y Campws arfaethedig, wedi achosi llithriad yn y rhaglen waith ar gyfer sefydlu’r Campws fel sefydliad cyfreithiol. Er na fydd y Campws yn agor yn swyddogol hyd Medi 2019, mae’r gwaith adeiladu yn bwrw ymlaen yn dda ar y safle ac rydym yn rhagweld y bydd cyfleusterau newydd, yn dilyn £10.27 miliwn o fuddsoddiad, ar gael i drigolion lleol fanteisio’n llawn o’r adnoddau o fis Medi 2018 ymlaen. 

“O’r herwydd, ac yn dilyn derbyn mewnbwn gan benaethiaid, llywodraethwyr ac aelodau lleol y dalgylch, teimlir mai’r opsiwn fwyaf ymarferol a phriodol yn yr achos yma fyddai cynnig agor y Campws yn swyddogol o fis Medi 2019. Yn y cyfamser, bydd swyddogion yr Adran Addysg yn gweithio’n agos gydag Ysgol Bro Tegid, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn a’u cyrff llywodraethol i sefydlu cynllun pontio ar gyfer ysgolion cynradd y dref i sicrhau defnydd rheolaidd a phwrpasol gan yr ysgolion hynny yn ystod y flwyddyn cyn i’r Campws agor yn swyddogol yn Medi 2019.”

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 24 Hydref i drafod y mater. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet