Ad-drefnu addysg yn nalgylch y Berwyn

Dyddiad: 24/10/2017

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu cynnal cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i ad-drefnu ysgolion dalgylch y Berwyn.

Bydd yr ymgynghoriad yn holi barn ar y bwriad i sefydlu Campws Dysgu 3-19 oed, cyfrwng Cymraeg, statws cymunedol ar safle presennol Ysgol y Berwyn a fyddai’n agor yn swyddogol o fis Medi 2019.

Daw hyn ar ôl penderfyniad y Cabinet ym mis Mehefin 2017, i dynnu’r cynnig gwreiddiol yn ei ôl. Byddai’r cynnig yma wedi golygu cau Ysgol y Berwyn, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Bro Tegid ar 31 Awst 2018 a sefydlu Campws Dysgu 3- 19, cyfrwng Cymraeg, Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) ar safle presennol Ysgol y Berwyn o fis Medi 2018.

Ers penderfyniad y Cabinet i dynnu’r cynnig yma yn ôl, mae swyddogion y Cyngor wedi cynnal proses i sefydlu cynigion newydd ar gyfer yr ysgol, sy’n cyfarch a chyd-fynd a gofynion yr Achos Busnes a gymeradwywyd gan y Llywodraeth yn 2015.

Yn dilyn penderfyniad Cabinet y Cyngor ar 24 Hydref, bydd cyfnod o ymgynghori statudol yn cael ei gynnal o ddiwedd mis Tachwedd hyd cychwyn mis Ionawr 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni yn canolbwyntio’n llwyr ar sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch y Berwyn. 

“Fel sy’n wybyddus, mae’r newidiadau diweddar gyda’r sefyllfa yn ymwneud â threfniadau llywodraethol/rheolaethol y Campws arfaethedig, wedi achosi llithriad yn y rhaglen waith ar gyfer sefydlu’r Campws fel sefydliad cyfreithiol. Er na fydd y Campws yn agor yn swyddogol tan Medi 2019, mae’r gwaith adeiladu yn bwrw ymlaen yn dda ar y safle ac rydan ni’n rhagweld y bydd cyfleusterau newydd gwerth £10.27 miliwn, ar gael i drigolion lleol fanteisio’n llawn arnyn nhw o fis Medi 2018 ymlaen. 

“Ar ôl cael mewnbwn allweddol gan benaethiaid, llywodraethwyr ac aelodau lleol y dalgylch, y farn oedd mai’r opsiwn fwyaf ymarferol a phriodol yn yr achos yma oedd i gynnig fod y Campws yn agor yn swyddogol o fis Medi 2019. Yn y cyfamser, bydd swyddogion Adran Addysg y Cyngor yn gweithio’n agos gydag Ysgol Bro Tegid, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol y Berwyn a’u cyrff llywodraethol i sefydlu cynllun pontio ar gyfer ysgolion cynradd y dref i sicrhau defnydd rheolaidd a phwrpasol gan yr ysgolion hynny yn ystod y flwyddyn cyn i’r Campws agor yn swyddogol yn Medi 2019.”

Bydd manylion am yr ymgynghoriad statudol ar gael ar wefan y Cyngor o ddiwedd mis Tachwedd ymlaen: www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg .