Gwasanaeth Teleofal Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 14/11/2018

Oherwydd y pwysau ariannol parhaus ar Awdurdodau Lleol, mae Cyngor Gwynedd yn edrych i gyflwyno newidiadau i’r ffi am y gwasanaeth Teleofal sylfaenol sy’n cael ei gynnig i bobl yn y sir yn fuan yn 2019. 

Pecyn o gymorth i helpu pobl fyw’n fwy annibynnol yw Teleofal sy’n cynnwys teclyn botwm coch a sbardun gwddw ‘lifeline’ sy’n galluogi’r unigolyn i alw am gymorth 24-awr y dydd. Ar hyn o bryd, mae nifer o bobl eisoes yn talu £3.30 yr wythnos am y gwasanaeth.

Dyma’r tro cyntaf ers 2013 i Gyngor Gwynedd ystyried addasu’r ffi am y gwasanaeth Teleofal sylfaenol, a’r bwriad yw codi hyd at £4.50 yr wythnos - sef y swm isaf posib y rhagwelir sydd ei angen er mwyn gallu parhau i gynnal y gwasanaeth. 

Mae’r Cyngor yn cysylltu gyda phawb sy’n defnyddio’r gwasanaeth fel y gellir ceisio cyfarch unrhyw bryderon neu broblemau sydd ganddynt. Yn benodol, mae’r Cyngor yn galw ar unrhyw un sy’n pryderu na fyddent yn gallu fforddio i dalu’r ffi i ddilyn y cyfarwyddiadau sydd yn y llythyr y byddent yn ei dderbyn dros yr wythnos nesaf ac i gysylltu efo’r Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd am Oedolion, Iechyd a Llesiant:

“Fel Cyngor rydym wedi llwyddo i osgoi cyflwyno cynnydd i’r ffi am y gwasanaeth Teleofal ers pum mlynedd. Nid ydym chwaith wedi gweithredu ar y penderfyniad a wnaethpwyd yn Ionawr 2017 i godi tâl ar bawb sy’n derbyn y gwasanaeth.

“Ond, oherwydd toriadau ariannol flwyddyn ar ôl blwyddyn, does gennym ddim dewis bellach ond addasu ffi’r er mwyn gallu parhau i ddarparu’r gwasanaeth.  Yr unig opsiwn arall fyddai torri nôl ar y gwasanaeth Teleofal neu gyflwyno newidiadau eraill fyddai’n debygol o gael effaith niweidiol ar bobl fregus.

“O gyflwyno’r newid, byddai defnyddwyr y gwasanaeth Teleofal sylfaenol yn talu hyd at 64 ceiniog y dydd tuag at gost y gwasanaeth.  Yn ogystal â chynnal y gwasanaeth o ddydd i ddydd, byddai’r tâl wythnosol safonol yn ein galluogi i fuddsoddi mewn technoleg fodern, gan sicrhau fod yr offer yr ydym yn ei gynnig o’r safon uchaf posib.

“Er y penderfyniad i godi tal ar bawb, ar sail asesiad ariannol rhai unigolion sydd wedi cael eu hasesu’n barod i dalu dim am wasanaethau gofal, rydan ni’n argymell na fyddai’r unigolion yma yn talu tuag at y gwasanaeth Teleofal ychwaith.

“Byddwn yn erfyn ar unrhyw un arall sy’n pryderu na fyddent yn gallu fforddio i dalu’r ffi i ddilyn y cyngor sydd yn y llythyr y byddent yn derbyn dros yr wythnos nesaf. Mi fyddwn i’n annog unrhyw un sydd yn awyddus trafod i gysylltu efo ni cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn weld os fydd modd i ni eu cefnogi.”