Ymunwch â'r ymdrech i gael Gwynedd nôl at normalrwydd

Dyddiad: 08/07/2021

Gyda chynnydd sylweddol mewn achosion o’r amrywiolyn Delta o Covid-19 sy’n llawer haws ei drosglwyddo, yn lleol ac ar draws y wlad, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Gwynedd yn annog pob oedolyn i gael ei frechu cyn gynted â phosib.

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod 148 o achosion positif o Covid-19 wedi eu hadrodd yng Ngwynedd dros yr wythnos diwethaf, gyda chyfradd o 118.8 achos fesul 100,000 o’r boblogaeth.

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Cadeirydd Grŵp Aml-asiantaeth Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd:

“Does dim amheuaeth ein bod bellach ymhell i mewn i drydedd don pandemig Covid-19. Wythnos ar ôl wythnos, rydym yn gweld nifer yr achosion Covid-19 yn cynyddu ac mae hyn yn cael effaith sylweddol ar gymunedau a busnesau.

“Cael eich brechu yw’r allwedd i ddychwelyd at ein ffordd fwy normal o fyw a mwynhau’r pethau rydyn ni wir yn eu colli ar hyn o bryd.

“Dyna'r ffordd gyflymaf i ni i gyd ddychwelyd at normalrwydd - i amddiffyn y rhai rydan ni'n eu caru, i gymdeithasu efo ffrindiau a theulu, mynd yn ôl i'r gampfa neu’r siopa a mynd am ddiod yn y caffi neu'r dafarn, heb yr holl anghyfleustra ychwanegol ddaw yn sgil Covid-19.

“Mae’r dystiolaeth wyddonol yn dangos eich bod yn llawer llai tebygol o fynd yn ddifrifol wael neu orfod myn i’r ysbyty oherwydd Covid-19 os ydych wedi cael y brechlyn, ac yn arbennig felly os ydych wedi cael y ddau bigiad.

“Ar ôl y dos cyntaf, rydych chi 35% yn llai tebygol o ddatblygu symptomau Covid-19 ac 80% yn llai tebygol o fod angen triniaeth ysbyty oherwydd yr amrywiad Delta. Ar ôl yr ail ddos, rydych 79% yn llai tebygol o ddatblygu symptomau Covid-19 a 96% yn llai tebygol o fod angen gofal ysbyty.

“Yn syml, mae cael eich brechu yn eich amddiffyn chi, eich ffrindiau, teulu a'ch cymuned leol. Felly, gwnewch y peth iawn a diogelu eich hun rwan. ”

Meddai’r Dr Eilir Hughes, sy'n arwain Clwstwr Meddygon Teulu Dwyfor ac sy’n aelod o Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Gwynedd:

“Gyda mwyafrif helaeth trigolion hŷn wedi eu brechu’n llawn, rydym yn canolbwyntio rwan ar  sicrhau bod pawb nad ydyn nhw wedi cael y pigiad eto, ac yn enwedig y rhai rhwng 18 a 39 oed, yn derbyn eu dos cyn gynted â phosib.

“Rydyn ni’n ddiolchgar i bobl ifanc sydd wedi aros yn amyneddgar am eu tro, ac yn eu hannog i fachu ar y cyfle cyn gynted â phosib.

“O ystyried y buddion enfawr i’r unigolyn a’r gymuned mae’n wirioneddol werth ei wneud. Rydan ni’n sylweddoli y gallai fod gan rai pobl bryderon. Os ydych chi'n un o'r bobl yma, trefnwch apwyntiad, dewch draw i drafod eich pryderon gyda'r tîm brechu yn uniongyrchol. Maen nhw yno i helpu a chynnig cefnogaeth.

“Y ffordd hawsaf i bobl archebu eu hapwyntiad cyntaf neu ail yw ymweld â'r dudalen ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaldr lle gallwch drefnu slot mewn ychydig funudau byr."

I drefnu eich apwyntiad, ewch i https://bipbc.gig.cymru/covid-19/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/brechiad-covid-19-trefnu-apwyntiad-ar-lein/

Yn y cyfamser, mae trigolion yn cael eu hatgoffa ei bod hi dal mor bwysig i ddilyn y rheolau syml sydd wedi bod yn eu lle ers blwyddyn a mwy – ac aros y tu allan pryd bynnag mae hynny’n bosib pan yn cyfarfod pobl eraill, cadw ffenestr ar agor pan y byddwch y tu mewn, gwisgo gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a golchi dwylo’n rheolaidd.