Ymgynghoriad ar fabwysiadu grymoedd rheoleiddio a thrwyddedu sefydliadau rhyw

Dyddiad: 27/07/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar fabwysiadu grymoedd er mwyn gallu rheoleiddio a thrwyddedu sefydliadau rhyw drwy’r sir.

 

Byddai mabwysiadu’r grymoedd Atodlen 3 o’r Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 yn rhoi’r hawl cyfreithiol i’r Cyngor reoleiddio a thrwyddedu:

  • siopau rhyw (sy’n gwerthu nwyddau o natur rywiol);
  • sinema rhyw;
  • mangre adloniant rhywiol (eiddo busnes sydd yn cynnal adloniant byw o natur rywiol yn aml a rheolaidd).

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, yr Aelod Cabinet dros Amgylchedd a materion trwyddedu:

 

“Byddai mabwysiadu Atodlen 3 y galluogi’r Cyngor i reoleiddio a thrwyddedu sefydliadau rhyw mewn modd effeithiol ledled y sir.

 

“Ar hyn o bryd, dim ond yn ardal Arfon o’r sir y mae gan y Cyngor rym i reoleiddio a thrwyddedu rhai mathau o sefydliadau rhyw - sef siopau rhyw a sinemâu rhyw. Ein bwriad ydi ymestyn y grymoedd yma yn ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd. Rydym hefyd yn awyddus i wneud yn siŵr bod angen trwydded i agor mangre adloniant rhywiol unrhyw le yn y sir.  

 

“Yn hanesyddol, prin iawn yw’r ceisiadau i leoli sefydliadau o’r fath wedi bod yng Ngwynedd, a drwy wneud hyn gallwn sicrhau bod sefydliadau o’r fath yn cael eu rhedeg mewn ffordd gyfreithlon, diogel a phriodol. Bydd hefyd yn sicrhau bod nifer, lleoliad a natur y sefydliadau hyn yn addas i gymunedau Gwynedd.

 

“Os na fydd y Cyngor yn mabwysiadu Atodlen 3, bydd sefydliadau rhyw yn parhau i allu rhedeg heb unrhyw ffordd i’r Cyngor eu rheoli.

 

“Mae cyfle i unigolion, grwpiau a busnesau gyflwyno sylwadau, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n awyddus i ddweud eu dweud i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus.”

 

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar agor hyd at 23 Awst, 2021 a bydd ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/trwyddedusiopaurhyw

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, neu am gael fersiwn print mawr, Braille, mewn ieithoedd eraill ac ati, cysylltwch â trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.