Mae'r daith tuag at stopio cosbi corfforol ar gychwyn yng ngogledd Cymru

Dyddiad: 29/07/2021

- Datganiad gan Llywodraeth Cymru - 

Mae 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i hawliau plant yng Nghymru. O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd pob math o gosbi corfforol yn anghyfreithlon diolch i ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru. Bydd Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn dileu amddiffyniad cyfreithiol hynafol trwy wahardd cosbi corfforol i blant pan ddaw i rym yng Nghymru ar 21 Mawrth 2022.

I gychwyn yr ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ledled y wlad, bydd fan hysbysebu Stopio Cosbi Corfforol yn ymweld â chyrchfannau twristiaeth allweddol ledled gogledd Cymru yn ystod mis Awst.

Gan ymweld â dros 40 o leoliadau dros wyliau haf yr ysgol, mae'r fan wedi'i chynllunio i godi ymwybyddiaeth trigolion lleol yn ogystal ag ymwelwyr â Chymru o'r newid sydd ar ddod yn y gyfraith.

Bydd y fan yn y lleoliadau canlynol yn ystod mis Awst: 

  • Dydd Mawrth 3 Awst: Rhyl, Llandudno, Bae Colwyn
  • Dydd Mercher 4 Awst: Zipworld, Zipworld Fforest, Adventure Parc Snowdonia
  • Dydd Iau 5 Awst: Bangor, Caernarfon, Ynys Môn
  • Dydd Gwener, 6 Awst: llanberis, Aberdaron, Abersoch, Pwllheli
  • Dydd Iau 19 Awst: Wrecsam a’r Wyddgrug
  • Dydd Gwener 20 Awst: Rhyl, Prestatyn, traeth Talacre
  • Dydd Sadwrn 21 Awst: Conwy, Welsh Mountain Zoo, Pier Llandudno, Cyffordd Llandudno
  • Dydd Sul 22 Awst: Zipworld, Adventure Parc Snowdonia, Porthmadog

* Gall lleoliadau newid

Mae ymweliad y fan i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd yng ngogledd Cymru yn dynodi cam cyntaf o ymgyrch hysbysebu awyr agored, cyn lansiad yr ymgyrch cenedlaethol a chynhelir ym mis Medi gydag hysbysebu ar deledu a radio.

Dywedodd Julie Morgan, AS, Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, “Cyn bo hir bydd Cymru’n ymuno â dros 60 o genhedloedd ledled y byd sydd wedi gwahardd defnyddio cosbi corfforol tuag at blant. Mae'r ymgyrch codi ymwybyddiaeth i gefnogi'r ddeddfwriaeth bwysig hon yn cychwyn gyda'r daith o amgylch cyrchfannau twristiaeth allweddol yng ngogledd Cymru dros yr haf, ynghyd â hysbysebion eraill y gall pobl eu gweld pan fyddant allan. Rydym am helpu i sicrhau bod unrhyw un sy'n byw yma neu'n ymweld â gogledd Cymru yn ymwybodol o'r gyfraith cyn iddi ddod i rym ar 21 Mawrth 2022.

“Mae pasio'r ddeddfwriaeth yn sicrhau bod Cymru yn cyflawni ei rhwymedigaethau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn trwy wahardd cosbi corfforol plant yng Nghymru. Bellach bydd gan blant yng Nghymru yr un amddiffyniad cyfreithiol rhag ymosodiad cyffredin ag oedolyn am y tro cyntaf. Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth rydym hefyd yn darparu cefnogaeth ychwanegol trwy ein hadnoddau Magu Plant.Rhowch amser iddo ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n chwilio am ddewisiadau amgen i gosbi corfforol o ran disgyblu plant yn eu gofal.”

Ychwanegodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, “Mae hon yn ddeddfwriaeth bwysig ar gyfer hawliau plant yng Nghymru. Rwy’n llwyr gefnogi cyflwyno’r ddeddfwriaeth hon gan nad oes lle i gosbi corfforol yng Nghymru na’r trawma tymor hir a achosir i blant o ganlyniad iddi.

“Rwy’n falch o weld Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn codi ymwybyddiaeth o’r gyfraith newydd hon a hyrwyddo technegau magu plant cadarnhaol, er mwyn sicrhau bod pobl sy’n byw yng Nghymru a phobl sy’n ymweld â’r wlad yn gwybod nad yw cosbi corfforol yn gweithio fel ffordd o ddisgyblu plant.”

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru, "Gall hwn fod yn bwnc anodd i lawer i drafod ond mae cael y fan i ymweld â nifer o gyrchfannau twristiaeth ar draws gogledd Cymru yn ffordd wych o gael pobl, p'un a ydynt yn byw yma neu'n ymweld yn unig, ddechrau meddwl am fater cosbi corfforol plant, a cheisio cefnogaeth, os oes ei angen arnynt, cyn i'r gyfraith newid.

“Nid yw magu plant yn hawdd, ond mae yna ffyrdd effeithiol o ddisgyblu plant nad oes angen iddynt gynnwys defnyddio cosbi corfforol. Rydyn ni eisiau gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a phartneriaid diogelu lleol ym mhob rhanbarth yng Nghymru i sicrhau bod pob rhiant a gofalwr yn ymwybodol o'r gyfraith cyn iddi ddod i rym y flwyddyn nesaf. "