Lansio cais Bangor Prifddinas Diwylliant 2025

Dyddiad: 26/07/2021
Bangor

Mae Bangor wedi lansio cais i ddod yn Brifddinas Diwylliant y DU 2025.

Mae'r cais – sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Cyngor Dinas Bangor ac eraill – yn cwmpasu'r ddinas ei hun yn ogystal â Thirwedd Llechi dynodedig Safle Treftadaeth y Byd gogledd-orllewin Cymru ac ardaloedd ehangach Arfon ac Ynys Môn.

Mae diwylliant yn rhan sylfaenol o wead Bangor a gogledd-orllewin Cymru. Mae'n cael ei blethu i'n gwneuthuriad ac mae partneriaeth y bid yn awyddus i ffrwyno ei botensial er mwyn gwneud y mwyaf o’i effaith drawsnewidiol ar gymunedau a phobl leol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rwy’n falch iawn o’r hyn mae’r cais hwn yn ei gynnig ac mae’n adeiladu ar y berthynas waith gref sydd gennym â Phrifysgol Bangor a’r phartneriaid allweddol eraill yn y gymuned a’r ardal ehangach.

“Rydyn ni am i Fangor berfformio fel dinas fyd-eang, gynhwysol a llewyrchus trwy wneud yn fawr o’n  treftadaeth, iaith a diwylliant cyfoethog ac unigryw i sicrhau dyfodol arloesol a llewyrchus i gymunedau a busnesau dinas Bangor a gogledd-orllewin Cymru.

“Rydyn ni eisiau i bobl o’r ardal, y DU a’r byd deimlo eu bod nhw am ddod ar daith i Fangor, i deimlo bod croeso iddyn nhw yn y ddinas a’u bod yn deall, gwerthfawrogi a dathlu ein hardal anhygoel ac unigryw. Mae ffocws trefol iawn wedi bod i Ddinasoedd Diwylliant blaenorol, a thra mai Bangor yw'r prif ganolfan ddinesig yn y rhanbarth, credwn y gall ein cais bontio Bangor drefol a’r ardal wledig  gyfagos.

“Bydd y cais hwn yn dathlu ein Cymreictod, ein gwahanol ddiwylliannau a'n cysylltiadau â dinasoedd eraill y DU a'r byd. Ble arall all frolio eu bod wedi bod yn do i’r chwyldro diwydiannol ac yn benodol wedi toi trefi, dinasoedd a phentrefi ledled y DU, y Gymanwlad a'r byd?”

Ychwanegodd Maer Bangor, y Cynghorydd Owen Hurcum: “Mae diwylliant yn siarad drosto’i hun ym Mangor, ni yw’r ddinas hynaf yng Nghymru, mae gan ein Cadeirlan y sylfeini hynaf o unrhyw un sy’n dal mewn defnyddio, mae gennym y môr, y mynyddoedd, a phorthladd anfonodd lechi ledled y byd.

“Yn wir, mae’r natur fydol honno yma yn ein dinas o hyd. Tra ein bod yn falch o’r ddinas gyda’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn y byd a diolch i’n prifysgol fyd-eang yr ydym wedi’i chael ers yr 1880au rydym hefyd yn gartref i gannoedd yn fwy o ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Bangor yn wirioneddol y ddinas amlddiwylliannol yr ydym ac yn haeddiannol iawn o'r teitl hwn."

Meddai’r Athro Iwan Davies, Is-ganghellor Prifysgol Bangor: “Mae’r Brifysgol yn croesawu cais Dinas Diwylliant 2025 o dan arweiniad Cyngor Gwynedd a’r cyfleoedd y gallai hyn gynnig i ddinas Bangor a’r ardal ehangach.

“Mae’r ffocws ar ddinas Bangor yn cynnig cyfle unigryw y gallwn oll fuddio ohono. Mae gan y ddinas gymaint i’w gynnig ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac fe fydd y Brifysgol yn falch i fedru cyfrannu petai’r cais yn llwyddiannus.”

Lluniau – Golygfeydd o gwmpas Bangor