Holi barn pobl Gwynedd am sut i reoli cartrefi modur yn y sir

Dyddiad: 20/07/2021

Gyda chynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy’n dewis ymweld â Gwynedd mewn cartrefi modur, mae’r Cyngor yn awyddus i glywed barn trigolion am y ffordd orau o reoli’r sefyllfa.

 

Ers nifer o flynyddoedd mae Gwynedd a lleoliadau penodol o fewn y sir, wedi datblygu yn gyrchfan hynod boblogaidd i ymwelwyr mewn cartrefi modur. Mae hyn yn batrwm cyffredin gyda 357,000 o gartrefi modur cofrestredig ar draws y Deyrnas Gyfunol.

 

Yn sgil y poblogrwydd cynyddol yma, mae’r Cyngor yn ymchwilio i’r ffordd orau o reoli’r sefyllfa i’r dyfodol ac yn ymchwilio i’r modd mae ardaloedd eraill ar draws Ewrop yn rheoli’r maes.

 

Fel rhan o’r gwaith, mae’r Cyngor yn awyddus iawn i glywed barn cymunedau’r sir er mwyn cael dealltwriaeth lawn o’r sefyllfa yn lleol er mwyn ystyried os oes mesurau penodol y gellir eu cyflwyno yma yng Ngwynedd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

 

“Ers nifer o flynyddoedd bellach, rydym wedi gweld twf ym mherchnogaeth cartrefi modur ar draws Prydain ac mae’r patrwm yna wedi ei adlewyrchu yn ymweliadau cartrefi modur i Wynedd yn ogystal. 

 

“Gyda chyfyngiadau Covid-19 yn golygu fod pobl wedi bod yn llai tebygol o deithio i’r cyfandir, rydym wedi gweld cynnydd dros y cyfnod yma wrth i bobl ymweld mewn cartrefi modur i fwynhau atyniadau poblogaidd Gwynedd.

 

“Mae neges y Cyngor ar hyd y cyfnod yma wedi bod i bobl sy’n dewis ymweld â Gwynedd i fod yn bwyllog, trefnu o flaen llaw a thrin ein cymunedau gyda pharch.

 

“Fe wyddwn ni fod meysydd carafanau a gwersylla Gwynedd wedi bod yn hynod boblogaidd dros y flwyddyn ddiwethaf ac nad ydynt bob amser yn diwallu anghenion a phatrwm teithio perchnogion cartrefi modur.

 

“Rydym yn edrych ar y pwerau sydd gan y Cyngor i ymdrin â chartrefi modur yn ogystal ag ystyried os oes unrhyw wersi y gellir eu dysgu o drefniadau sy’n eu lle mewn rhai ardaloedd eraill o Brydain ac ar gyfandir Ewrop o ran y maes.

 

“Ein bwriad ydi sicrhau ein bod yn gallu rheoli’r sefyllfa i’r dyfodol a dyna pam rydym yn awyddus i glywed barn pobl Gwynedd a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i lenwi’r arolwg.”  

 

Mae’r arolwg ar sut i reoli cartrefi modur yng Ngwynedd ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd ar www.gwynedd.llyw.cymru/holiadurcartrefimodur  – bydd ar agor tan 31 Awst 2021. Bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried fel rhan o’r gwaith ymchwil i reolaeth gartrefi modur yn y sir.