Cyngor Gwynedd yn penodi Pennaeth Tai ac Eiddo newydd

Dyddiad: 22/07/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi penodi Carys Fôn Williams yn bennaeth Adran Tai ac Eiddo newydd. Mae’n olynu Dafydd Gibbard a benodwyd yn Brif Weithredwr y Cyngor yn gynharach eleni.

 

Wedi ei magu yn Y Ffôr gan fynychu ysgolion Bro Plenydd ac Ysgol Glan Y Mor astudiodd gradd mewn Iechyd yr Amglychedd yng Nghaerdydd. Mae wedi gweithio ym myd llywodraeth leol ers 1993 i Gyngor Gwynedd ers 1996.

 

Dechreuodd ei chyfnod gyda Chyngor Gwynedd fel Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ac yna Uwch Reolwr Gweithredol Tai.

 

Wrth gael ei phenodi, dywedodd: “Mae’n anrhydedd o’r mwyaf cael fy newis i arwain y maes pwysig yma ar adeg mor allweddol.

 

“Ers sefydlu’r Adran Dai ac Eiddo newydd yn 2019, mae Cyngor Gwynedd wedi cymryd camau breision tua’r nod o sicrhau bod gan bobl y sir fynediad at gartrefi fforddiadwy.

 

“Ym mis Rhagfyr, fe fu ir Cyngor fabwysiadu Cynllun Gweithredu Tai cyffrous fydd yn golygu buddsoddiad o £77 miliwn yn y maes dros y blynyddoedd nesaf.

 

“Yn ogystal, mae ein cynllun rheoli asedau yn sicrhau buddsoddiad o filiynau o bunnoedd bob blwyddyn i wella adeiladau’r Cyngor fel ysgolion, llyfrgelloedd, cartrefi gofal sydd mor bwysig i bobl y sir.

 

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn digwydd ac i arwain y tîm talentog o swyddogion yn yr adran i droi’r weledigaeth yn realiti.”

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd:

 

“Fel Cyngor, mae ganddom ni weledigaeth bendant a chynllun clir am sut yr ydan ni am daclo’r argyfwng tai sy’n peryglu ein cymunedau. Mae hyn yn cynnwys datblygu 1,500 o gartrefi fforddiadwy i bobl Gwynedd dros y chwe blynedd nesaf.

 

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio efo Carys i sicrhau fod cymaint â phosib o bobl Gwynedd yn cael yr hawl greiddiol i gartref addas yn eu cymunedau eu hunain.”

 

Bydd Carys yn cychwyn ar ei rôl fel Pennaeth Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd ar 2 Awst 2021.