Cyngor Gwynedd yn blaenoriaethu £1 miliwn ar gyfer Cynllun Prynu Cartref drwy Tai Teg eleni

Dyddiad: 09/07/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi datgan eu bod am flaenoriaethu £1 miliwn ar gyfer y Cynllun Prynu Cartref yng Ngwynedd sydd yn cael ei weinyddu gan ‘Tai Teg’ ar ran Cynghorau Sir a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Cynllun benthyciad ecwiti yw’r Cynllun Prynu Cartref, sy’n rhoi benthyciad o rhwng 30% a 50% o bris tŷ, gyda’r prynwr yn ariannu’r gweddill drwy forgais, neu gyfuniad o gynilon a morgais.

Dywedodd Y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd: “Rydym ar hyn o bryd yng nghanol argyfwng tai sy’n peryglu dyfodol ein cymunedau. Mae’n allweddol felly ein bod ni fel Cyngor yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod gan bobl Gwynedd pob help posib i allu cael cartref addas yn eu cymunedau.

“Yn ddiweddar, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi £77 miliwn yn ein Cynllun Tai, i weithredu ar ein gweledigaeth o gartrefu pobl leol yn eu cymunedau, mewn tai gwyrdd, addas a fforddiadwy.

“Un o fy mlaenoriaethau ydi helpu trigolion Gwynedd i gystadlu yn y farchnad dai, a dyna ‘da ni yn ei wneud drwy flaenoriaethu y cynllun yma. Bydd yn helpu ein pobl i fod berchen tŷ yn lleol pan na fyddent fel arall yn gallu fforddio prynu tŷ am y tro cyntaf, neu yn byw mewn tŷ anaddas a ddim yn gallu fforddio i symud i dŷ mwy addas sy’n cyfarch anghenion y teulu.”

Mae’r Cynllun Prynu Cartref yng Ngwynedd yn rhoi cyfle i bobl brynu eiddo o’u dewis eu hunain ar y farchnad agored drwy gynnig benthyciad Prynu Cartref o 30% i 50% o’r pris prynu yn ddibynnol ar dermau ac amodau.

Mae’r Cynllun yn addas i bobl:

 

  • sydd dros 18 mlwydd oed;
  • mewn cyflogaeth gydag incwm gros y cartref rhwng £16,000 a £45,000 y flwyddyn;
  • sy’n brynwyr tro cyntaf;
  • neu fod eu cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eu teulu, a ddim yn gallu fforddio i brynu eiddo sydd yn addas i’w anghenion.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru gyda Tai Teg, ewch i www.taiteg.org.uk   

Bydd Cyngor Gwynedd yn edrych i ehangu’r cynllun hwn yn y dyfodol drwy ddefnyddio cronfa’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi.