Cyngor Gwynedd i fuddsoddi £1.1 miliwn yng nghynlluniau addysg drochi'r Gymraeg

Dyddiad: 06/07/2021

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cynlluniau cyffrous fydd yn ymestyn y gefnogaeth arbenigol fydd ar gael i drochi plant yn yr iaith Gymraeg yng Ngwynedd.

Bydd y drefn newydd yn golygu buddsoddi £1.1 miliwn mewn adnoddau newydd yn Nhywyn a Bangor, yn ogystal â gwella’r adnoddau ym Mhorthmadog.

Y bwriad ydi adeiladu ar y gwaith arbenigol sydd wedi bod ar waith yng Ngwynedd ers degawdau. Bydd y Cyngor yn cynnig addysg drochi gyfoes o’r radd flaenaf i’r dysgwyr, gan feithrin eu sgiliau yn y Gymraeg i’w galluogi i lwyddo a ffynnu yn ein hysgolion gan ddod yn siaradwyr dwyieithog hyderus.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Does dim amheuaeth ein bod yma yng Ngwynedd wedi arwain y gad dros y degawdau diwethaf wrth sicrhau fod plant a phobl ifanc sy’n symud i’r sir yn caffael y Gymraeg ac yn llwyddo i ymdoddi yng nghyfundrefn addysg ddwyieithog Gwynedd.

“Rydw i’n hynod falch fod Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cefnogi gweledigaeth hir-dymor sy’n adeiladu ar y gwaith arloesol yma a’r cyfraniad amhrisiadwy mae canolfannau iaith Gwynedd wedi ei wneud dros y degawdau.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at sgyrsiau diweddar ar ein gweledigaeth, yn cynnwys aelodau etholedig, penaethiaid ysgolion, staff, a disgyblion. Mae’r sylwadau a’r profiadau sydd wedi eu rhannu wedi bod yn bwysig iawn i ni wrth siapio’r weledigaeth ar gyfer y dyfodol.

“Y bwriad rŵan ydi datblygu cyfundrefn drochi gyfoes a rhoi anghenion y dysgwyr yn ganolog i’n darpariaeth. Bydd y gyfundrefn newydd yn galluogi disgyblion i feithrin sgiliau yn y Gymraeg a’u galluogi i lwyddo a ffynnu yn ein hysgolion gan ddod yn siaradwyr dwyieithog hyderus.

“Mae gennym gynlluniau hynod gyffrous fydd yn sicrhau profiadau a chefnogaeth o ansawdd i’n pobl ifanc. Byddwn rŵan yn bwrw ati rŵan gyda’r gwaith manwl ar gynlluniau ar gyfer cyflwyno cyfleusterau newydd modern yn ardaloedd Bangor a Thywyn.

“Trwy’r gwaith yma, bydd y Cyngor yn buddsoddi £1.1 miliwn mewn adnoddau newydd yn y ddwy ardal yma sy’n allweddol i’n gweledigaeth o sicrhau ein bod yn cryfhau sefyllfa’r iaith Gymraeg ym mhob rhan o Wynedd.

“Fel rhan o’r cynlluniau, byddwn hefyd yn gwella’r ddarpariaeth mewn lleoliadau eraill ar draws y sir gan sicrhau cyfleoedd i fwy o ddisgyblion elwa o’r gefnogaeth arbennig yma.”

Bydd y gyfundrefn drochi ar ei newydd wedd yn:

 

  • hyrwyddo cyflawniad a lles newydd-ddyfodiaid Gwynedd i gaffael y Gymraeg;
  • cefnogi dysgwyr sydd angen hwb ychwanegol i gynyddu eu hyder/sgiliau yn y Gymraeg yn yr Ysgol;
  • ymestyn y ddarpariaeth drochi i fwy o ddysgwyr;
  • arfogi a chefnogi gweithlu ysgolion Gwynedd i weithredu egwyddorion addysg drochi yn y Cyfnod Sylfaen;
  • darparu arweiniad, cefnogaeth ac adnoddau i weithlu ysgolion Gwynedd i’w galluogi i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd pellach o safbwynt eu hyder/sgiliau yn y Gymraeg;
  • cynorthwyo rhieni a gofalwyr i ddeall gwerth addysg Gymraeg a’u cynorthwyo i gefnogi eu plant.

 

Fel rhan o’r cynlluniau, bydd £1.1 miliwn o grant cyfalaf addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i sicrhau amgylchedd ddysgu o’r radd flaenaf, a chyfleusterau cwbl fodern ar gyfer newydd-ddyfodiaid. Y bwriad fydd i’r gyfundrefn a’r cyfleusterau newydd fod yn eu lle erbyn Medi 2022.